moriodotisi
HomeNewsΑνοιχτές θέσεις στην ΕΕΕΠ μέσω αποσπάσεων, αναλυτικά η προκήρυξη

Ανοιχτές θέσεις στην ΕΕΕΠ μέσω αποσπάσεων, αναλυτικά η προκήρυξη

Με στόχο την οργανωτική αναβάθμισή της και την επαρκή στελέχωσή της, η ΕΕΕΠ δημοσίευσε πρόσκληση ενδιαφέροντος προς Δημοσίους Υπαλλήλους, μόνιμους ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, για την κάλυψη 40 θέσεων με έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

Είναι σημαντικό να προσθέσουμε εδώ ότι οι θέσεις αφορούν στελέχη για το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων που παράλληλα, τους δίνεται η δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν και ως στελέχη της Επιτροπής.

Ειδικότερα, οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί κατανέμονται ως εξής:

• Είκοσι πέντε (25) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου Διοικητικού Οικονομικού όλων των ειδικοτήτων.
• Πέντε (5) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου Διοικητικού Οικονομικού ειδικότητας Διοικητικού (Νομικών).
• Πέντε (5) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου Πληροφορικής, όλων των ειδικοτήτων.
• Τρεις (3) θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) κλάδου Διοικητικού Λογιστικού, ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού και Λογιστικού.
• Δύο (2) θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) κλάδου Πληροφορικής, ειδικότητας Πληροφορικής.

Η ΕΕΕΠ σύμφωνα με τους ν. 3229/2004 και 4002/2011 αποτελεί έναν ελεγκτικό και εποπτικό οργανισμό, σε έναν κλάδο που οι εξελίξεις και οι δυναμικές αναπτύσσονται πολύ γρήγορα.

Η Αρχή για να επιτελέσει όσον το δυνατόν αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα το έργο της χρειάζεται έμπειρο και καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό.

Ο χώρος που καλείται να ελέγξει η ΕΕΕΠ είναι από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως.

Συνεπώς, ο αρμόδιος ελεγκτικός φορέας απαιτείται να είναι έτοιμος και κατάλληλα στελεχωμένος, ώστε να επιτελέσει ορθά το έργο του.

Στη βάση αυτών των αναγκών, οργανώνονται ταξίδια και συμμετοχές σε διεθνή φόρα και συνέδρια για την περαιτέρω ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών Ελεγκτών.

Εδώ, λοιπόν έρχεται ο ρόλος του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων.

Οι ελεγκτές-μέλη της ΕΕΕΠ μπορούν να εργάζονται Κυριακές και εξαιρέσιμες μέρες, μέχρι 96 ώρες το εξάμηνο λαμβάνοντας της σχετικές αποζημιώσεις.

Το ίδιο ισχύει για τη νυκτερινή εργασία.

Όσοι εργάζονται στην Αρχή πραγματοποιούν μέχρι 240 ώρες υπερωρίες το εξάμηνο, διπλάσιο χρόνο από τον συνήθη προβλεπόμενο για τους δημοσίους υπαλλήλους. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέρος σε αμειβόμενες Ομάδες και Επιτροπές, με λιγότερους περιορισμούς από τους συνήθεις στο Δημόσιο.

Οι υπάλληλοι που θα επιλέξουν την ΕΕΕΠ ως αποσπασμένοι θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν και εκτός έδρας μέχρι 180 μέρες το χρόνο, με την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων.

Επιπλέον, μετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις εφαρμόζεται ένα σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής που μπορεί να προσαυξήσει το ετήσιο εισόδημα των υπαλλήλων μέχρι και 15% των ετήσιων βασικών μισθών τους και των επιδομάτων θέσης.

Μία άλλη πολύ σημαντική παράμετρος αφορά στη διάρκεια της απόσπασης. Είναι 4ετής, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για άλλες τρεις φορές. Αυτό σημαίνει πως οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα επιλέξουν να κάνουν το βήμα και τελικά ενταχθούν στην ΕΕΕΠ θα έχουν ικανό χρονικό ορίζοντα που ευνοεί την υπηρεσιακή τους εξέλιξη.

Τέλος, η εργασία που επιτελείται στην ΕΕΕΠ δεν περιορίζεται μονάχα στο ελεγκτικό καθήκον, αλλά παράλληλα οι υπάλληλοι ασκούν διοικητικό έργο σε ποικίλα αντικείμενα, όπως η διοίκηση έργου, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αναφορών, η ανάπτυξη εφαρμογών και ο σχεδιασμός δράσεων επικοινωνίας.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως αναφέρεται στην τελευταία Έκθεση Πεπραγμένων, εκσυγχρονίζεται η οργανωτική δομή, ώστε να εναρμονίζεται με τις πλέον σύγχρονες πρακτικές και τεχνικές οργανωτικής διάρθρωσης, με βασικούς πυλώνες την, κατά το δυνατόν, αποτελεσματικότερη προσαρμογή των λειτουργιών της Αρχής στις αυξανόμενες ανάγκες εποπτείας και ελέγχου της αγοράς, την προστασία του κοινωνικού και δημοσίου συμφέροντος και την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας όσον αφορά τη δράση της.

 

(πηγή:dnews.gr)