moriodotisi
HomeNewsΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΙΕΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΙΕΚ

Διευθυντές ΙΕΚ

Διευθυντές/ Υποδιευθυντές Δ.ΙΕΚ

Οργανωτική δομή – Αρμοδιότητες

 1. Όργανα διοίκησης των Ι.Ε.Κ. είναι ο ∆ιευθυντής και ο Υποδιευθυντής, με τις εξής αρμοδιοτητες: (α) Ο ∆ιευθυντής προΐσταται του Ι.Ε.Κ. και είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και λειτουργία αυτού μέσα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, των αποφάσεων και οδηγιών των αρμόδιων οργάνων διοίκησης της Περιφέρειας, της Γ.Γ.∆.Β.Μ. και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (β) Ο Υποδιευθυντής αναπληρώνει τον ∆ιευθυντή του Ι.Ε.Κ. όταν απουσιάζει η κωλύεται και ευθύνεται για το σχεδιασμό της υλοποίησης, την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της ποιότητα και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων προγραμμάτων κατάρτισης.
 2. Ο ∆ιευθυντής έχει γνώση και εμπειρία στον τομέα της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, στη διοίκηση εκπαιδευτικής μονάδας, στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, στην εκπαίδευση ενηλίκων, γνωρίζει πολύ καλά τις αναπτυξιακές δυνατότητες αλλά και τις ανάγκες εργασίας της περιοχής του, διαθέτει σχετική τεχνογνωσία από τη συμμετοχή στην παιδαγωγική – παραγωγική – επιχειρηματική δραστηριότητα του τόπου του. Μπορεί να είναι εκπαιδευτικός (διάθεση μέσω περιφερειακής διεύθυνσης) ή δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος της Περιφέρειας, με την προαναφερθείσα γνώση και εμπειρία ή ακόμα και ιδιώτης με σχετικά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (εφόσον διασφαλιστεί η μισθοδοσία από την περιφέρεια).
 3. Ο Υποδιευθυντής έχει γνώση και εμπειρία σε διδακτικές της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, στην εκπαίδευση ενηλίκων, στην επιμόρφωση εκπαιδευτών, μπορεί παρακολουθήσει και να εποπτεύσει την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και να συντονίσει τη διαδικασία αξιολόγησής της.
 4. Απαραίτητες προϋποθέσεις για θέση ∆ιευθυντή ή Υποδιευθυντή ∆.ΙΕΚ είναι η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, η γνώση ξένης γλώσσας και η γνώση της χρήσης Η/Υ.
 5. Σε κάθε Ι.Ε.Κ., για την υποστήριξη του έργου αυτού, λειτουργούν οι παρακάτω μονάδες: (α) Τμήμα Οικονομικών και ∆ιοικητικών Θεμάτων: Στο τμήμα αυτό υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με το κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικό του Ι.Ε.Κ. και της διοικητικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας αυτού όπως: εγγραφές, μεταγραφές, κατατάξεις, καταχωρήσεις απουσιών, βαθμολογίας, χαρακτηρισμοί φοίτησης, έκδοση αποτελεσμάτων, έκδοση τίτλων, βεβαιώσεων η πιστοποιητικών σπουδών και τήρηση σχετικών αρχείων. Επίσης, στο τμήμα αυτό υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις οικονομικές και λοιπές παροχές του Ι.Ε.Κ. προς τους εκπαιδευομένους και αντίστοιχα τις οικονομικές υποχρεώσεις αυτών καθώς και εν την εν γένει υποστήριξη της οικονομικής διαχείρισης του Ι.Ε.Κ. σε συνεργασία με τις Οικονομικές ∆ιευθύνσεις των Περιφερειών και στο πλαίσιο των ισχυουσών διαδικασιών.

Τέλος στο Τμήμα αυτό υπάγονται και θέματα τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και προμηθειών για τα οποία συνεργάζεται με τις αντίστοιχες μονάδες της Περιφέρειας. (β) Γραφείο Γραμματείας: Στο γραφείο αυτό υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την τήρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, τη διακίνηση των εγγράφων, την αρχειοθέτηση αυτών και την επιμέλεια της αλληλογραφίας του ∆ιευθυντή καθώς και την αναπαραγωγή των εγγράφων και λοιπού έντυπου υλικού

Επιμόρφωση διοικητικού προσωπικού

 1. Για τη διασφάλιση της επάρκειας και διαρκούς ανανέωσης / επικαιροποίησης των προσόντων του διοικητικού προσωπικού των Ι.Ε.Κ. η Γ.Γ.∆.Β.Μ. μεριμνά για
 • Την έκδοση εγχειριδίων, οδηγιών και εγκυκλίων
 • Την υλοποίηση ενημερωτικών συναντήσεων
 • Τη διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών συναντήσεων (work shops)
 • Τη διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων για τη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων, ειδικά για ∆ιευθυντές και Υποδιευθυντές σε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΕΚ∆∆Α.
 1. Αποτελεί ευθύνη των ∆ιοικήσεων των Ι.Ε.Κ. η ενεργός συμμετοχή στα ανωτέρω καθώς και η υποβολή σχετικών προτάσεων προς τη Γ.Γ.∆.Β.Μ., στο πλαίσιο και των αναφερόμενων στην παράγραφο 5.3 πρακτικών.

Εκπαιδευτικές συναντήσεις

 1. Για τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης, με τη λήψη έγκαιρων και αποτελεσματικών μέτρων, που λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις τόσο της ∆ιοίκησης όσο και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ι.Ε.Κ., διενεργούνται σε τακτά διαστήματα και τουλάχιστον τρεις φορές ανά εξάμηνο ομαδικές συναντήσεις της ∆ιοίκησης του Ι.Ε.Κ. με τους εκπαιδευτές, κατά τις οποίες συζητούνται θέματα, όπως
 • Εκπαιδευτικές ανάγκες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καταρτιζόμενων
 • Επίδοση και συμπεριφορά καταρτιζομένων
 • ∆ιαθεσιμότητα και επάρκεια εξοπλισμού και μέσων
 • Καταλληλότητα διδακτικών μεθόδων
 • Σαφήνεια απαιτήσεων και κανονισμών
 • Θέματα συντονισμού και συνεργασίας
 1. Τα πρακτικά των εκπαιδευτικών συναντήσεων προωθούνται από όλα τα δημόσια Ι.Ε.Κ. στην αρμόδια Περιφέρεια και στη Γ.Γ.∆.Β.Μ., για εξέταση της ανάγκης ανάληψης ειδικών ανά Ι.Ε.Κ. ή γενικών μέτρων βελτίωσης.

Διευθυντές/Υποδιευθυντές σε δομές του ΟΑΕΔ

 1. Ως Υποδιευθυντές/ντριες στις ΕΠΑ.Σ και τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ επιλέγονται μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων ΠΕ και ΤΕ που υπηρετούν στις εκπαιδευτικές δομές ΟΑΕΔ και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία στον Οργανισμό.

Η επιλογή τους γίνεται με βάση αξιολογικούς πίνακες που συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο και ισχύουν για δύο (2) έτη.

 1. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις ως άνω θέσεις συντάσσονται, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση του Οργανισμού, οι ακόλουθοι αξιολογικοί πίνακες:

α) Πίνακας Διευθυντών Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας.

β) Πίνακας Διευθυντών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).

γ) Πίνακας Διευθυντών ΚΕΚ ΑμΕΑ Γαλατσίου και Π.Β.Μ. Λακκιάς Θεσσαλονίκης.

δ) Πίνακας Διευθυντών Πιλοτικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΠΣΕΚ).

Οι υποψήφιοι δικαιούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι και σε πέντε (5) θέσεις των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης που κατά τόπο υπάγονται σε μία από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού και να ενταχθούν μέχρι και σε δύο (2) από τους οικείους Πίνακες.

 1. Ως Διευθυντές των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ, επιλέγονται μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στον ΟΑΕΔ, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία στον Οργανισμό και έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί τουλάχιστον οκτώ (8) έτη σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική δομή του δημόσιου τομέα, ενώ θα πρέπει να πληρούν και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 του ν. 4327/2015 (Α’ 50), το οποίο, στην προκειμένη περίπτωση, εφαρμόζεται κατ’ αναλογία.

Κατά προτεραιότητα, επιλέγονται οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν την προβλεπόμενη παιδαγωγική επάρκεια, ακόμη και όταν αυτοί συγκεντρώνουν μικρότερο άθροισμα μορίων έναντι συνυποψήφιων τους, οι οποίοι όμως δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη παιδαγωγική επάρκεια.

 1. Ως κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ ορίζονται:

α. Η επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία.

β. Η υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου.

γ. Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο, όπως προκύπτει από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, καθώς και η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου που αποτιμώνται κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής.

 1. Τα κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου αποτιμώνται ως ακολούθως:

α. Το κριτήριο της επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης αποτιμάται με 9 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, εφαρμοζόμενων κατ’ αναλογία των προβλεπομένων στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4327/2015 (Α’ 50).

β. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας, αποτιμάται με 14 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, εφαρμοζομένων κατ’ αναλογία των προβλεπομένων στην παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4327/2015 (Α’ 50).

Ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας λογίζεται και:

αα. Ο χρόνος υπηρεσίας των εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν και υπηρετούν σε Διευθύνσεις και Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ.

ββ. Ο χρόνος υπηρεσίας των Διευθυντών και Υποδιευθυντών στις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ.

γ. Το κριτήριο της προσωπικότητας – γενικής συγκρότησης αποτιμάται με 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό αξιολογείται με προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του συμβουλίου επιλογής, μέσω της οποίας εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και οι ικανότητες του υποψήφιου, όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους. Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής συνεκτιμά και τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα, τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τύπος συνέντευξης με τη χρήση έντυπου υποδείγματος που περιλαμβάνει τα αξιολογούμενα στοιχεία, όπως φυσική παρουσία, επιτεύγματα, ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές ικανότητες, στάσεις, προσαρμοστικότητα. Για τη στάθμιση των στοιχείων του προηγουμένου εδαφίου, κάθε μέλος του συμβουλίου οφείλει να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία. Η τελική βαθμολογία κάθε υποψήφιου είναι ο μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών κάθε μέλους του συμβουλίου.

6. Η κατάταξη των υποψηφίων στον οικείο πίνακα γίνεται με βάση το άθροισμα των μονάδων, τις οποίες αυτοί συγκεντρώνουν, κατόπιν αποτίμησης των ως άνω κριτηρίων. Το ανώτατο σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους διευθυντές/ντριες των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ ανέρχεται σε τριάντα πέντε (35).

7. Η επιλογή των διευθυντικών στελεχών στις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πραγματοποιείται από το Α’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ. Κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του παρόντος η διαδικασία της επιλογής θα ξεκινήσει ευθύς μετά τη συγκρότηση του Α’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με βάση τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α’ 33). Με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, ορίζεται και ο Γραμματέας του, με τον αναπληρωτή του, που είναι μόνιμος διοικητικός υπάλληλος του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που μέλος του συμβουλίου επιλογής τυχαίνει να είναι υποψήφιος για οποιαδήποτε από τις προς πλήρωση θέσεις, αυτός δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του σε καμία φάση της διαδικασίας κρίσης και επιλογής. Στην περίπτωση των αιρετών μελών, αν, κατά τα ανωτέρω, υπάρχει κώλυμα συμμετοχής τόσο του τακτικού όσο και του αναπληρωματικού μέλους, αυτά αναπληρώνονται από τους επόμενους υποψηφίους του ίδιου συνδυασμού στη σειρά εκλογής. Σε περίπτωση που υπάρχει κώλυμα συμμετοχής για τον Πρόεδρο, προεδρεύει ο αναπληρωτής του. Με απόφαση του Διοικητή που αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθορίζεται η διαδικασία της επιλογής των Διευθυντών των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ και της λειτουργίας του συμβουλίου.

8. Διευθυντής εκπαιδευτικής μονάδας του ΟΑΕΔ, η οποία καταργείται ή συγχωνεύεται, κατόπιν αίτησής του, τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας του σε κενούμενη θέση αντίστοιχης εκπαιδευτικής μονάδας που κατά τόπον υπάγεται στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση με εκείνην, στην οποία υπαγόταν η καταργηθείσα ή συγχωνευθείσα εκπαιδευτική μονάδα.

9.Ως Υποδιευθυντές των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ επιλέγονται εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ και ΤΕ. Κριτήρια επιλογής των στελεχών της παρούσας παραγράφου είναι η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψήφιου. Ειδικότερα, πρώτο καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή του υποψήφιου είναι η ικανότητά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους. Δεύτερο καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή του υποψήφιου είναι η γνώση του σχετικά με το αντικείμενο του προς άσκηση έργου. Η γνώση του προηγουμένου εδαφίου συνάγεται από:

α) την επιστημονική -παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως από το επίπεδο των σπουδών του, την ύπαρξη σπουδών ή επιμορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών και Τ. Π. Ε. και

β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου, αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας, σε συνεδρίασή του (συνεδρίαση επιλογής), η οποία πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, συντάσσει αιτιολογημένη πρόταση (πρακτικό) επιλογής Υποδιευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας, με βάση τα κριτήρια της παρούσας παραγράφου. Στην ως άνω συνεδρίαση επιλογής δεν συμμετέχουν οι υποψήφιοι. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις που ορίζονται περισσότεροι του ενός Υποδιευθυντές στην ίδια σχολική μονάδα.

Η πρόταση μαζί με το πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων διαβιβάζονται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας στο Α’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ, το οποίο, ύστερα από έλεγχο σχετικά με τη συνδρομή των προϋποθέσεων και τη νομιμότητα της διαδικασίας για τη διαμόρφωση της πρότασης, προτείνει στον Διοικητή του ΟΑΕΔ την τοποθέτηση των στελεχών που έχουν επιλεγεί κατά τα ανωτέρω. Αν ο Σύλλογος των Διδασκόντων παραλείψει να υποβάλει την πρόταση του προηγουμένου εδαφίου, η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, ύστερα από πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου που διαμορφώνεται με βάση τα κριτήρια της παρούσας παραγράφου.

 1. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες από εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιλέγει για τη διεύθυνση της εκπαιδευτικής μονάδας, για την οποία δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες από εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ, εκπαιδευτικό κλάδου ΤΕ -1 ΠΤ. ΠΑΤΕΣ, με τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής που εφαρμόζονται, όσον αφορά την επιλογή από εκπαιδευτικούς Π.Ε..

Η επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ γίνεται για διετή θητεία, η οποία αρχίζει την 1η Ιουλίου του πρώτου έτους της θητείας και λήγει την 30ή Ιουνίου του δεύτερου έτους της θητείας.