moriodotisi
HomeNewsΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Ι.Ε.Κ.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Ι.Ε.Κ.

Το σύνολο του εργαζόμενου δυναμικού της χώρας γηράσκει και ταυτόχρονα το ποσοστό ανεργίας βαίνει αυξανόμενο. Ως εκ τούτου το σύνολο των ενηλίκων & εν δυνάμει μαθητών θα στραφούν υποχρεωτικά στις δομές εκπαίδευσης ενηλίκων προκειμένου να επικαιροποιήσουν ή να αποκτήσουν νέες σύγχρονες δεξιότητες ώστε να συντηρήσουν μια θέση εργασίας ή να προβούν στην αναζήτηση μιας νέας λύνοντας το πρόβλημα του αποκλεισμού από τον επαγγελματικό βίο.

Τα επόμενα έτη θα παρουσιαστούν πολλές ευκαιρίες νέας ή παράλληλης σταδιοδρομίας για εκπαιδευτικούς στις δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δομές εκπαίδευσης ενηλίκων).

Πως μπορείς να διδάξεις το αντικείμενό σου;;

Κάτοχοι πτυχίου οποιασδήποτε ειδικότητας ή με τριετή εμπειρία σε οποιοδήποτε κλάδο δύναται να  διδάξουν το γνωστικό τους αντικείμενο σε δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στις δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  εντάσσονται τα: Δημόσια ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, ΚΔΒΜ των Δήμων αλλά και άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, δομές υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων, δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και σχολές γονέων.

Εάν θέλεις να εργαστείς στα Δημόσια ΙΕΚ.

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους Γυμνασίου και Λυκείου. Η λειτουργία των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, με κύρια αρμοδιότητα τη διαμόρφωση και την εποπτεία του εκπαιδευτικού τους πλαισίου.

Το σύστημα πιστοποίησης της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. εφαρμόζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π). Στην αρμοδιότητα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανήκει, επίσης, ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ.

Το σύνολο της διαχείρισης των εκπαιδευτών, της υλικοτεχνικής υποδομής των Ι.Ε.Κ. και του εκπτωτικού δελτίου ειδικού εισιτηρίου των καταρτιζόμενων (πάσο), έχει ανατεθεί στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., με εθνική χρηματοδότηση. Η επιδότηση της επιταγής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (voucher) και της πρακτικής άσκησης των αποφοίτων, συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο.

Η κατάρτιση στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. πραγματοποιείται, τόσο στους χώρους όπου αυτά στεγάζονται (σχολικές μονάδες ή ενοικιαζόμενα κτίρια που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις), όσο και σε νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς, τράπεζες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και αλλού.

Η επιλογή των εκπαιδευτικών γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

 1. Οι θέσεις εκπαιδευτών των δημοσίων Ι.Ε.Κ. προκηρύσσονται από τις Περιφέρειες.
 2. Οι προκηρύξεις αναφέρουν:
 • το εξάμηνο κατάρτισης
 • τις ειδικότητες που έχει αποφασιστεί να λειτουργήσουν στα ΙΕΚ κάθε Περιφέρειας
 • τις Θ.Ε. ανά ειδικότητα με αναφορά στο είδος τους (θεωρητικές – εργαστηριακές – μικτές) και στις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα σπουδών ώρες διδασκαλίας ανά Θ.Ε.
 • τους δικαιούμενους συμμετοχής
 • τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • τα κριτήρια επιλογής
 • τη σχέση εργασίας
 • τον τρόπο και την ανώτατη ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των εκπαιδευτών
 • τη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης τυχόν ενστάσεων σε όλα τα στάδια επιλογής
 1. ∆ικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς και οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ασχολούμενοι στο ∆ημόσιο Τομέα, που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα.
 2. Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτές περιγράφονται στα εγκεκριμένα και δημοσιοποιημένα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των ειδικοτήτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.
 3. Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι η εγγραφή του υποψήφιου εκπαιδευτή στο Υπο-Μητρώο Εκπαιδευτών Α.Ε.Κ.
 4. Η επιλογή των εκπαιδευτών γίνεται από 3μελή επιτροπή αποτελούμενη από το ∆ιευθυντή του Ι.Ε.Κ., τον Προϊστάμενο της υπηρεσιακής μονάδας ∆.Β.Μ. και ένα μέλος οριζόμενο από τη Γ.Γ.∆.Β.Μ. 38 Κανονισμός Λειτουργίας ∆ημοσίων ΙΕΚ
 5. Για την επιλογή των εκπαιδευτών συνεκτιμώνται τα ακόλουθα σε σχέση με την αντίστοιχη Θ.Ε.:
 • η εργασιακή εμπειρία,
 • η διδακτική εμπειρία,
 • η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν να διδάξουν,
 • οι συναφείς με το αντικείμενο μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών,
 • η απόδοση, η συνέπεια και το επίπεδο συνεργασίας στην περίπτωση προηγούμενης συνεργασίας με το Ι.Ε.Κ.
 • κοινωνικά κριτήρια. 8. Σύμβαση έργου υπογράφεται μεταξύ κάθε εκπαιδευτή που επιλέχθηκε και της Περιφέρειας.
 1. Στις συμβάσεις αναφέρονται, μεταξύ άλλων:
 • οι θεματικές ενότητες προς διδασκαλία
 • ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας,
 • η ωριαία αντιμισθία και
 • οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών

Εάν θέλεις να εργαστείς στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ:

Στον ΟΑΕΔ λειτουργούν 30 ΙΕΚ σε όλη την Ελλάδα, με 35 σύγχρονες ειδικότητες, όπου φοιτούν 2.800  σπουδαστές.

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και παρέχουν  στους καταρτιζόμενους αρχική επαγγελματική κατάρτιση.

Στόχος: Μέσα από την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και προσόντων, με την παροχή επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων, τα ΙΕΚ ΟΑΕΔ επιδιώκουν την ομαλή ένταξη στην παραγωγική διαδικασία.

Η διάρκεια φοίτησης είναι 5 εξάμηνα και συγκεκριμένα:

 • 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών
 • 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960  ωρών.  Η Πρακτική Άσκηση-Μαθητεία στα ΙΕΚ πραγματοποιείται σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.139931/Κ1/2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1953/Β/2015).

Τίτλος σπουδών: Τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους τους (μετά από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης) Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας  Επιπέδου 5.

Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα ΙΕΚ γίνονται με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου κάθε έτους κατάρτισης.

Η προκήρυξη για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των ΙΕΚ δημοσιεύεται περίπου τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτέμβρη κάθε έτους.  Στη συνέχεια υποβάλλονται οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την προκήρυξη, αξιολογούνται και συντάσσονται πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων κατά αύξοντα αριθμό μορίων.  Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την υπ΄αριθμ. 32158/Δ1/11297 (ΦΕΚ 2228/Β΄/14-06-2018) Υπουργική Απόφαση.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΙΕΚ εργάζεται ως ωρομίσθιο, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ.2 και 3 του ν.2336/95 και άρθρο 16 του ν.2643/98).