moriodotisi
HomeNewsΠανελλήνιες 2023: Από 50 έως 80 ευρώ καλούνται να πληρώσουν οι υποψήφιοι που πιστεύουν ότι αδικήθηκαν και θέλουν να δουν τα γραπτά τους

Πανελλήνιες 2023: Από 50 έως 80 ευρώ καλούνται να πληρώσουν οι υποψήφιοι που πιστεύουν ότι αδικήθηκαν και θέλουν να δουν τα γραπτά τους

Στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, όταν ανακοινωθούν οι βαθμοί, που κατέκτησαν οι υποψήφιοι στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, σίγουρα θα είναι πολλοί αυτοί που δε θα «συμφωνήσουν» με τα αποτελέσματα καθώς είχαν υπολογίσει ότι έγραψαν καλύτερα. Το φαινόμενο αυτό είναι συνηθισμένο και προκαλεί άγχος και στεναχώρια στα παιδιά. Για το λόγο αυτό ο νομοθέτης έχει προνοήσει και τους δίνει τη δυνατότητα να δουν τα γραπτά τους μετά από κάποιους μήνες ώστε τουλάχιστον να δουν τι ακριβώς είχαν γράψει και να ησυχάσουν ή…όχι.

Η διαδικασία αυτή δεν είναι εύκολη καθώς θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει σχετική αίτηση να πληρώσει παράβολα από 50 έως 80 ευρώ, ανάλογα με τα γραπτά που θέλει να δει, και τελικά θα βρεθεί μπροστά στο γραπτό του (θα του δοθεί σε φωτοτυπία) και να κρατήσει σημειώσεις καθώς δεν επιτρέπεται να βγάλουν φωτογραφίες. Μάλιστα σε όλη αυτή τη διαδικασία παρίσταται αρμόδιος υπάλληλος της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πάντως, οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά τη διάρκεια της βαθμολόγησης των γραπτών, υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας- ώστε να μην αδικηθεί ο υποψήφιος- και μια από αυτές είναι η αναβαθμολόγηση στην περίπτωση που υπάρχει απόκλιση μεταξύ της βαθμολογίας των δυο βαθμολογητών. Σε κάθε περίπτωση όμως αν κάποιος υποψήφιος επιμείνει και θέλει να δει το γραπτό ή τα γραπτά του πρέπει να κάνει σχετική αίτηση.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους υποβάλλονται από τους ίδιους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, κάθε χρόνο, αποκλειστικά το μήνα Σεπτέμβριο του έτους κατά το οποίο οι υποψήφιοι πήραν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το σχολείο όπου κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των μαθημάτων που εξετάστηκαν οι εν λόγω υποψήφιοι. Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται σχετικό παράβολο, το οποίο υποχρεωτικά εκδίδεται ηλεκτρονικά από την εφαρμογή e-Παράβολο, στην κατηγορία «Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων» και κωδικό παραβόλου «1389», ποσού 50 (πενήντα) ευρώ, για την επίδειξη έως τριών (3) γραπτών δοκιμίων και κωδικό «1390», ποσού 80 (ογδόντα) ευρώ, για την επίδειξη περισσοτέρων των τριών (3) γραπτών δοκιμίων. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων με επίδειξη σε φωτοτυπία, ενώ δεν προβλέπεται η χορήγηση αντιγράφων. Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω, η υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2023 και επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2023. Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων θα γίνεται, κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2023, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου και υποβλήθηκαν οι αντίστοιχες αιτήσεις, στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (ή και παρουσία του γονέα ή του κηδεμόνα του, εφόσον ο υποψήφιος το ζητήσει) και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινώνεται από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δ.Ε. ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών. Επισημαίνεται ότι αντίγραφα των αιτήσεων που ζητούν επίδειξη γραπτών δοκιμίων Ειδικών Μαθημάτων (Ξένες Γλώσσες, Σχέδια, Μουσικά Μαθήματα) καθώς και του μαθήματος «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» των ΕΠΑΛ, θα πρέπει να διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ, όπου οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν γνώση των αντίστοιχων γραπτών τους σε χρονικό διάστημα το οποίο θα καθορίζεται έπειτα από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία.

Τι ισχύει για την αναβαθμολόγηση των γραπτών κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών

Αν η διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών του α΄ και β΄ βαθμολογητή είναι μεγαλύτερη από δώδεκα (12) μονάδες στην κλίμακα 0?100, τότε καλύπτονται από την Επιτροπή του Β.Κ. οι βαθμοί και των δύο βαθμολογητών και το γραπτό δίνεται για αναβαθμολόγηση σε τρίτο βαθμολογητή (αναβαθμολογητή). Αν λοιπόν ο α βαθμολογητής βαθμολογήσει με 80 και ο β με 67, τότε το γραπτό αυτό θα πάει για αναβαθμολόγηση αφού οι διαφορά είναι μεγαλύτερη των 12 μονάδων, στην περίπτωση του παραδείγματος είναι 13. Τελικός γραπτός βαθμός του γραπτού δοκιμίου σε περίπτωση αναβαθμολόγησης του είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των δύο μεγαλύτερων βαθμών των βαθμολογητών δια του δέκα (10).

Αναβαθμολόγηση ? τελικός γραπτός βαθμός μαθήματος

  1. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων κάθε μαθήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, η επιτροπή του Β.Κ. ελέγχει τις διαφορές βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών κάθε γραπτού δοκιμίου. Αν η διαφορά βαθμολογίας είναι ίση ή μικρότερη των δώδεκα (12) μονάδων στην κλίμακα 0?100, τελικός γραπτός βαθμός υπολογιζόμενος στην κλίμακα (0?20) είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών των δύο βαθμολογητών δια του δέκα (10).
  2. Αν η διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών του α΄ και β΄ βαθμολογητή είναι μεγαλύτερη από δώδεκα (12) μονάδες στην κλίμακα 0?100, τότε καλύπτονται από την Επιτροπή του Β.Κ. οι βαθμοί και των δύο βαθμολογητών και το γραπτό δίνεται για αναβαθμολόγηση σε τρίτο βαθμολογητή (αναβαθμολογητή). Ο τρίτος βαθμολογητής (αναβαθμολογητής), ο οποίος επιλέγεται μεταξύ των βαθμολογητών με μεγαλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία και είναι κατά προτίμηση Σχολικός Σύμβουλος ή Διευθυντής Λυκείου ή καθηγητής με βαθμό τουλάχιστον Δ΄ της οικείας ειδικότητας που έχει διδάξει το μάθημα, κατά προτίμηση για ένα τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία, διορθώνει το γραπτό δοκίμιο με μαύρο στυλό με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 7 της παρούσης και αναγράφει αριθμητικώς και ολογράφως στο ειδικό πλαίσιο του γραπτού δοκιμίου το βαθμό αναβαθμολόγησης.
  3. Τελικός γραπτός βαθμός του γραπτού δοκιμίου σε περίπτωση αναβαθμολόγησης του είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των δύο μεγαλύτερων βαθμών των βαθμολογητών δια του δέκα (10).
  4. Η Επιτροπή κάθε Β.Κ. ελέγχει τον τρόπο βαθμολόγησης, την ποιότητα των αναβαθμολογήσεων, απευθύνει οδηγίες και συστάσεις στους βαθμολογητές και μεριμνά ώστε τα γραπτά δοκίμια να βαθμολογούνται από διαφορετικούς βαθμολογητές.
  5. Ο κάθε βαθμολογητής ή αναβαθμολογητής αναγράφει στον ειδικό χώρο του γραπτού το βαθμό με τον οποίο βαθμολογεί το κάθε ερώτημα ή υποερώτημα με βάση την καθορισμένη από την Κ.Ε.Ε. βαθμολογία.

(πηγή:ethnos.gr)