moriodotisi
HomeNewsΠανελλαδικές 2022: Σύντμηση προθεσμιών διαγωνισμού για να μην μετατεθούν οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων

Πανελλαδικές 2022: Σύντμηση προθεσμιών διαγωνισμού για να μην μετατεθούν οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων

Βασικός λόγος η έλλειψη πρώτης ύλης στην αγορά και ιδιαίτερα η έλλειψη διαθεσιμότητας, σε συνδυασμό με τη συνεχή και απότομη αύξηση του κόστους της πρώτης ύλης χάρτου στην εγχώρια και διεθνή αγορά

Η  διεξαγωγή των πανελλαδικών σε υπερβολικά μεταγενέστερο από τον προβλεπόμενο χρόνο είναι αδύνατη, διότι προκαλεί αναταραχή σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα, προκαλεί τεράστιο δημοσιονομική επιβάρυνση λόγω απασχόλησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πέρα από τη λήξη της σύμβασής τους (30-06-2022) και τυχόν καθυστερήσεις, ειδικά μέσα στις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας του COVID-19, συνεπάγονται ισχυρό κλονισμό της αρχής της εμπιστοσύνης του διοικουμένου από εκατοντάδες χιλιάδες υποψηφίους και τις οικογένειές τους.

Την επισήμανση αυτή κάνει η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, σε έγγραφο, προκειμένου να αιτιολογήσει την απόφασή  της για τη  σύντμηση προθεσμιών  για την επιλογή Αναδόχου/-ων, για την προμήθεια των απαιτούμενων εντύπων, για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους 2021-2022, προϋπολογισμού 297.600,00€.

“Βασικός λόγος που θεμελιώνει και τεκμηριώνει την επείγουσα κατάσταση και επιβάλει την προσφυγή στην συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία αποτελεί η έλλειψη πρώτης ύλης στην αγορά και ιδιαίτερα η έλλειψη διαθεσιμότητας, σε συνδυασμό με τη συνεχή και απότομη αύξηση του κόστους της πρώτης ύλης χάρτου στην εγχώρια και διεθνή αγορά”,σημειώνει η Ν. Κεραμέως και υπογραμμίζει τα εξής:

Κρίση στην αύξηση των τιμών και γενικότερα των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα των πρώτων υλών: Προηγήθηκε ο διαγωνισμός με αρ. πρωτ. 151102/Β4/22-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009610390) και αντικείμενο την προμήθεια των απαιτούμενων εντύπων για τις ανάγκες των εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. ετών 2022, 2023 και προαιρετικά 2024. Τα τμήματα 1 (Τετράδια, Τετράδια μουσικής φιστικί, Τετράδια μουσικής ροζ, Τετράδια μουσικής γαλάζια για τις πανελλαδικές εξετάσεις) και 2 (Χάρτης Αυτοκόλλητος – Ετικέτες (0,066m x 0,20m) για τις πανελλαδικές εξετάσεις) του ως άνω διαγωνισμού, με το προαναφερθέν αντικείμενο, ματαιώθηκαν λόγω μη υποβολής προσφορών καθότι δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον, λόγω της κρίσης στην αύξηση των τιμών και γενικότερα των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα των πρώτων υλών.

Ανάγκη παράδοσης των υλικών στα τέλη Απριλίου: Επιπλέον και δεδομένης της ανάγκης παράδοσης των υλικών στα τέλη Απριλίου του έτους 2022 με ανελαστικές τις ημερομηνίες παράδοσης και εφοδιασμού όλων των εξεταστικών κέντρων, ειδικά απομακρυσμένων περιοχών όπως περιοχών σε νησιά, η προτεινόμενη διαγωνιστική διαδικασία κρίνεται επιβεβλημένη για την επιτυχή και αποτελεσματική διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων σχολικού έτους 2021-2022.

Ειδικότερα, στο έγγραφο της υπουργού Παιδείας,  τονίζονται:

(i) Η ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης που δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες που επιτάσσουν άλλες διαδικασίες:

 • Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έγκαιρη προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες των πανελλαδικών εξετάσεων σχολικού έτους 2021-2022, καθώς και των εντύπων των λοιπών εξετάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, πραγματοποιήθηκε εγκαίρως η δημοσίευση του με αρ. πρωτ. 151102/Β4/22-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009610390) ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, που για απλούστευση διαδικασιών και εξοικονόμηση ανθρωποωρών για τα επόμενα έτη, προκηρύχθηκε για δύο (2) συν (1) έτη.
 • Οι όροι της διακήρυξης συντάχθηκαν με ιδιαίτερη επιμέλεια, ιδίως ως προς τους όρους εκτέλεσης των υπό σύναψη συμβάσεων, λόγω της ιδιομορφίας προμήθειας των εν λόγω εντύπων εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (κατάρτιση προϋπολογισμού με την καλύτερη δυνατή πρόβλεψη ποσοτήτων για τρία έτη, μέσω στατιστικών στοιχείων προηγούμενων ετών, τα οποία εμφανίζουν διακυμάνσεις).

Αναταραχή σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα

 • Η  διεξαγωγή των πανελλαδικών σε υπερβολικά μεταγενέστερο από τον προβλεπόμενο χρόνο είναι αδύνατη, διότι προκαλεί αναταραχή σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα, προκαλεί τεράστιο δημοσιονομική επιβάρυνση λόγω απασχόλησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πέρα από τη λήξη της σύμβασής τους (30-06-2022) και τυχόν καθυστερήσεις, ειδικά μέσα στις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας του COVID-19, συνεπάγονται ισχυρό κλονισμό της αρχής της εμπιστοσύνης του διοικουμένου από εκατοντάδες χιλιάδες υποψηφίους και τις οικογένειές τους.
 • Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει δυνατότητα για επανάληψη της ίδιας διαγωνιστικής διαδικασίας για δύο (2) συν (1) έτη, ακόμη και με τροποποίηση προϋπολογισμού και προδιαγραφών και να πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμη παράδοση των ζητούμενων ειδών, που να συμβαδίζει με το αναμενόμενο πρόγραμμα διενέργειας των πανελλαδικών εξετάσεων τρέχοντος έτους.

(ii) Η ύπαρξη απρόβλεπτης περίστασης:

 • Ο διαγωνισμός για το 2022 δημοσιεύτηκε νωρίτερα συγκριτικά με τα τέσσερα (4) προηγούμενα έτη και είχε προβλεφθεί προθεσμία για άσκηση και εξέταση ενδεχόμενων προσφυγών και λοιπών θεμάτων, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη σύνταξη της αντίστοιχης διακήρυξης, λόγω ανάγκης και προσαρμογής της στις σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις του προηγούμενου έτους, ώστε να είναι κατανοητή και να μην προκληθούν ασάφειες, που θα επηρεάσουν και την ομαλή διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.
 • Η Αναθέτουσα Αρχή, δεδομένου και του γεγονότος πως δεν αποτελεί ιδιώτη οικονομικό φορέα που κινείται στη συγκεκριμένη αγορά αλλά δημόσιο φορέα Κεντρικής Διοίκησης, δεν μπορούσε να προβλέψει την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς που επηρεάζει την προμήθεια των ζητούμενων ειδών, καθώς η κατάσταση αυτή διαφαίνεται πρωτόγνωρη στα χρονικά, που ούτε σημαντικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αφορά δεν μπορούσαν να προβλέψουν, ούτε δύνανται να σχηματίσουν ακριβή εικόνα για τις εξελίξεις τους επόμενους μήνες.
 • Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή μελετώντας στον καλύτερο δυνατό βαθμό το κλίμα της αγοράς κατά την περίοδο έκδοσεις των αποφάσεων προέγκρισης των πιστώσεων, ώστε να εκδοθεί η διακήρυξη του διαγωνισμού, προέβη στη δημοσίευσή του καθώς δε μπορούσε να προβλέψει το μεγάλο πρόβλημα αύξησης κόστους και εφοδιαστικής αλυσίδας των τελευταίων δύο (2) κυρίως μηνών, που απέτρεψε πολλούς προμηθευτές από το να συμμετάσχουν λόγω της τριετούς δέσμευσης.
 • Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκε απρόβλεπτη καθυστέρηση, καθώς πραγματοποιήθηκε διπλή παράταση στην προθεσμία υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισή τους, λόγω θέσης του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ εκτός λειτουργίας για διαδικασία αναβάθμισης, τελικά από τη Τετάρτη 15-12-2021 και ώρα 00:00:01 π.μ. έως και την Πέμπτη 23-12-2021 και ώρα 08:00 π.μ., ήτοι εντός της αρχικής προθεσμίας υποβολής των προσφορών,  καθώς και των επιπλέον προβλημάτων που παρατηρήθηκαν μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας του.

(iii) Η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της απρόβλεπτης περίστασης και της κατεπείγουσας ανάγκης που ανακύπτει:

 • Η κατεπείγουσα ανάγκη είναι η ομαλή διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων σχολικού έτους 2021-2022, η οποία τίθεται σε αμφιβολία, καθώς δοθείσας της αναμενόμενης περιόδου διενέργειάς τους, η παράδοση και οριστική παραλαβή των απαραίτητων εντύπων πρέπει να πραγματοποιηθεί ενδεικτικά έως το τέλος Απριλίου 2022, με ελάχιστα περιθώρια απόκλισης.
 • Η επιτυχής παράδοση των ειδών, δεδομένης της μεγάλης ποσότητας και πολυπλοκότητας κατασκευής τους, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί χωρίς την τροποποίηση όρων, όπου αυτή απαιτείται και την προτεινόμενη διαγωνιστική διαδικασία .

(iv) Το γενονός ότι οι περιστάσεις για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής:

Ημερομηνίες εξετάσεων

 • Η ημερομηνία έναρξης της διενέργειας των πανελλαδικών εξετάσεων κάθε σχολικού έτους δεν
 • είναι γνωστή από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αλλά κρίνεται σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες και ανακοινώνεται συνήθως κατά τους μήνες Μάρτιο ή Απρίλιο του επόμενου της έναρξης των σχολείων έτους, με αναμενόμενες ημερομηνίες έναρξης από μέσα του μηνός Μαΐου έως τις αρχές του μηνός Ιουνίου εκάστου έτους.
 • Επιπρόσθετα, δεδομένου πως τα επίμαχα ζητούμενα έντυπα κάθε έτους είναι τάξης μεγέθους του ενός εκατομμυρίου τεμαχίων, η με σχετική ακρίβεια οριστικοποίηση της ποσότητάς τους πραγματοποιείται με ασφάλεια μετά τα μέσα του καλοκαιριού του προηγούμενου της διενέργειας των εξετάσεων έτους.
 • Για τους παραπάνω λόγους και προκειμένου να πραγματοποιείται εγκαίρως η προμήθεια των απαραίτητων εντύπων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προβαίνει στην προκήρυξη της εν λόγω προμήθειας πολύ νωρίτερα από την αναμενόμενη διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων.
 • Ειδικά για το σχολικό έτος 2021-2022 ο απαραίτητος ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων προκηρύχθηκε στις 22-11-2021, νωρίτερα από τους αντίστοιχους σχολικών ετών 2018-2019 (προκήρυξη στις 19-12-2018), 2019-2020 (προκήρυξη στις 12- 12-2019) και 2019-2020 (προκήρυξη στις 27-11-2020), ο οποίοι αφορούσαν των προμήθεια εντύπων μόνο για τις πανελλαδικές εξετάσεις του αντίστοιχου σχολικού έτους.
 • Η Αναθέτουσα Αρχή όπως αναλύθηκε και ανωτέρω, δεν μπορούσε να προβλέψει την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς που επηρεάζει την προμήθεια των ζητούμενων ειδών, ούτε την έκτακτη διαδικασία αναβάθμισης του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ εντός της αρχικής προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

(v) Η ανάθεση της εν λόγω σύμβασης θα λάβει χώρα στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο:

 • Η εν λόγω προμήθεια δεν αποτελεί κάλυψη πάγιας και διαρκούς ανάγκης του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε έντυπο υλικό γενικού σκοπού, αλλά την προμήθεια των απαραίτητων εντύπων (τετραδίων) για τις πανελλαδικές εξετάσεις μόνο του τρέχοντος σχολικού έτους 2021-2022, ώστε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας να μη βγει εκτός ορίων διενέργειας των εν λόγω εξετάσεων. Για τα υπόλοιπα απαιτούμενα έντυπα είδη των εξετάσεων θα συνεχιστεί κανονικά η υπό διενέργεια ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία άνω των ορίων για δύο (2) συν ένα (1) έτη, ενώ και όλα τα υπόλοιπα απαιτούμενα για το έτος 2022 έντυπα είδη για τις ανάγκες του Υ.ΠΑΙ.Θ., θα αποκτηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή με την κατάλληλη διαγωνιστική διαδικασία σύναψης σύμβασης.
 • Επιπρόσθετα, επειδή περί τα τέλη του καλοκαιριού έτους 2022 αναμένεται βελτίωση των προβλημάτων της πανδημίας του COVID-19 και θα υπάρχουν καλύτερα δεδομένα για την αγορά πρώτων υλών και τη δυνατότητα της αγοράς να ανταποκριθεί στην παροχή των ζητούμενων υπό προμήθεια ειδών, θα προκηρυχθεί νέος ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων είτε για ένα (1) συν (1), είτε για δύο (2) συν ένα (1) έτη, με πιθανή την εισαγωγή και βελτιωμένωνπροδιαγραφών.

Πηγή esos.gr