moriodotisi
HomeΠολιτική ΑπορρήτουΠολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ακολουθούν οι Γενικοί Όροι που διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση του ιστότοπου moriodotisi.gr.  Αν δε συμφωνείτε μαζί τους, δε θα πρέπει να τον χρησιμοποιείται. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το moriodotisi.gr ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο, τότε συμφωνείτε και δεσμεύεστε με του εξής Όρους Χρήσης:

Ο ιστότοπος moriodotisi.gr αποτελεί σύστημα επικοινωνίας, στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης EasyEducation με κωδικό πιστοποίησης 192044348 και έχει ως σκοπό είτε την αυτούσια ανάρτηση ενημερωτικών άρθρων, είτε την αναπαραγωγή ειδήσεων από άλλους ιστοτόπους και ιστοσελίδες. Είναι γνωστό ότι στο πλαίσιο των χρηστών συναλλακτικών ηθών του διαδικτύου, η ανταλλαγή των υλικών είναι κοινή πρακτική διεθνώς, αρκεί να αναφέρεται η πηγή τους. Λόγω του μεγάλου όγκου περιεχομένου, ενδέχεται κάποιες πηγές να έχουν παραβλεφθεί. Επιπλέον, κάποιες πηγές δεν είναι δυνατόν να αναφέρονται συνεχώς καθώς κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε προβλήματα στο χρήστη. Το moriodotisi.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλόλητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. H ανάρτηση απόψεων δεν δεσμεύει τον πάροχο και δημιουργό του παρόντος ιστοτόπου παρά μόνο τους συγγραφείς αυτών.

Ο επισκέπτης/χρήστης του moriodotisi.gr οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου ιδιαίτερα για εμπορική χρήση και μεταπώληση.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του moriodotisi.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της επικοινωνίας ηλεκτρονικής ή άλλης αλληλογραφίας και διαφυλάσσεται το απόρρητο του περιεχομένου τους. Δεν διαβιβάζονται και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διαβίβαση ή η κοινοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου. Το moriodotisi.gr διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών newsletters ή και της διαγραφής του από αυτές.

Το moriodotisi.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ακρίβεια και τη γνησιότητα των πληροφοριών άλλων websites στα οποία παραπέμπει μέσω links ή banners. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα websites, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το moriodotisi.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου moriodotisi.gr αποτελεί αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας του και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, εκτός εάν υπάρχει ρητή αντίθετη ένδειξη. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά το περιεχόμενο του να αναπαράγεται, αναδημοσιεύεται, αντιγράφεται, πωλείται, μεταδίδεται, διανέμεται, εκδίδεται, μεταφράζεται, τροποποιείται, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου/ιδιοκτήτη του moriodotisi.gr.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οτιδήποτε εμφανίζεται στο moriodotisi.gr και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται αποκλειστικά και μόνο στη δική τους σφαίρα ευθύνης.

Σε κάθε περίπτωση, που κάποια πηγή  θεωρήσει ότι κάποιο ή κάποια ψηφιακά υλικά (Φωτογραφίες, κείμενα, ήχοι, Graphics, Video κλπ) είναι ιδιαίτερο και αυτόνομο αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας, ανεξάρτητα αν αναφέρεται στις πηγές του morodotisi.gr και δεν επιθυμεί να εμφανίζεται, παρακαλούμε να μας γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά στο email info@moriodotisi.gr και θα προβούμε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Οι Πληροφορίες και το Περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στο moriodotisi.gr υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση της επιχείρησης, άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ο ιστότοπος moriodotisi.gr χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του moriodotisi.gr για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό με αφορμή την χρήση του.

Ο ιστότοπος moriodotisi.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την αδιάκοπη παροχή των εφαρμογών και του περιεχομένου του. Ως εκ τούτου δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη, άμεση ή έμμεση ζημία, λήψη απόφασης, διενέργεια ή μη χρηματιστηριακής ή άλλης επενδυτικής συναλλαγής προερχόμενη από την χρήση του.

Ο ιστότοπος moriodotisi.gr κάνει χρήση φωτογραφικού υλικού ή γραφιστικών από site που επιτρέπουν την χρήση τους για εμπορικούς σκοπούς,  η παραποιημένη αναπαραγωγή των οποίων απαγορεύεται με βάση την κείμενη Ελληνική και Διεθνή νομοθεσία και δεν μπορεί να εγγυηθεί σε καμία περίπτωση την μη επεξεργασία ή αναδημοσίευση τους από τρίτους. Κατά συνέπεια δεν ευθύνεται για την παραποιημένη αναπαραγωγή ή επεξεργασία τους. Οποιαδήποτε αξίωση προκύψει μεταξύ των κατόχων των φωτογραφιών και τον τρίτων που θα τις παραποιήσουν ή έκνομα επεξεργαστούν δεν αφορά και δεν εμπλέκει ή βαρύνει τον ιστότοπο moriodotisi.gr.

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Το κοινό οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση του ιστοτόπου moriodotisi.gr.

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ

Ο ιστότοπος moriodotisi.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω δεσμών (links), hyperlinks ή διαφημιστικών banners, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση του moriodotisi.gr. Τα προβλήματα που θα ανακύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους ο ιστότοπος moriodotisi.gr παραπέμπει ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και το κοινό οφείλει να απευθύνεται.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΌΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ο ιστότοπος moriodotisi.gr δικαιούται από καιρό σε καιρό να τροποποιεί για ορισμένο ειδικό και σπουδαίο λόγο τους παρόντες όρους ενημερώνοντας σχετικά το κοινό εγκαίρως, σε εμφανές σημείο του και σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Χρήση των Υπηρεσιών από το κοινό μετά την κατά τα ανωτέρω ενημέρωσή του για τροποποίηση των όρων χρήσης, συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών. Επιπλέον δικαιούται να τροποποιεί τις παρεχόμενες Υπηρεσίες μέσω των συνεργαζόμενων ιστοσελίδων ή ιστοτόπων ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία τους και την δική του για ορισμένους και ειδικούς λόγους και όταν το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του ιστοτόπου moriodotisi.gr οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη, αναλαμβάνει ο χρήστης την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το ιστότοπο moriodotisi.gr στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις και ερμηνεύεται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς αυτή λύνεται αρχικά με Διαμεσολάβηση, άλλως αρμόδια δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια Βέροιας.

Με την χρήση του παρόντος ιστοτόπου και εφόσον εγγραφείτε στο newsletter αποδέχεστε τα παραπάνω καθώς και την ενημέρωση σας για τα νέα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης EasyEducation με κωδικό πιστοποίησης 192044348.

ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΟ ΥΛΙΚΟ

Στον ιστότοπο moriodotisi.gr δύναται να υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία τα οποία σήμερα να μην ισχύουν όπως για παράδειγμα δελτία τύπου ή ανακοινώσεις.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥΣ στην παρούσα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

Σημαίνει δεδομένα, πληροφορίες, υλικό και περιεχόμενο, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε κείμενα, εικόνες φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, λογισμικό, βίντεο, μουσική, ήχο και γραφικές απεικονίσεις.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ:

Σημαίνει τις υπηρεσίες που προσφέρονται από ή μέσω του moriodotisi.gr

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:

Σημαίνει το συμβόλαιο ανάμεσα στο moriodotisi.gr και στους χρήστες του ιστοτόπου moriodotisi.gr που περιλαμβάνει αυτούς τους Όρους Χρήσης.

ΚΟΙΝΟ:

Σημαίνει τον χρήστη, τον επισκέπτη του moriodotisi.gr /Χρήστη που συμμετάσχει σε αυτούς τους Όρους χρήσης.