moriodotisi
HomeNewsΠροσλήψεις αναπληρωτών: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις αιτήσεις στην ειδική αγωγή

Προσλήψεις αναπληρωτών: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις αιτήσεις στην ειδική αγωγή

Προσλήψεις αναπληρωτών – ΑΣΕΠ: Σήμερα, Τετάρτη 4 Μαΐου ξεκινούν οι αιτήσεις – Η προθεσμία λήγει στις 23 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Πιο αναλυτικά, για την αίτηση ΑΣΕΠ χρειάζεται η έκδοση παραβόλου 3 ευρώ (κωδικός παραβόλου 8223) πληρωμένο αποκλειστικά έως 23.05.02022 και ώρα 14:00

Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). H διαδικασία Έκδοση παραβόλου τριών (3) Ευρώ, ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου → Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr).

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr). Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου.

Εάν δεν το καταβάλλει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη (βλέπε σχετικό video και από εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=jfxVkiVekJU

Η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών των υποψήφιων μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. θα διενεργηθεί εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο, με απευθείας μεταφόρτωση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών από τους υποψηφίους σε ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη υποενότητα στον ηλεκτρονικό φάκελό τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ. κατόπιν έκδοσης της πρόσκλησης του Υπουργείου Παιδείας.

Δεν απαιτείται, εκ νέου, η υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του ΥΠΑΙΘ, εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών, σύμφωνα με την παρούσα.

Οι υποψήφιοι αναγράφουν στην ηλεκτρονική αίτηση, τον/τους κωδικό/κωδικούς των θέσεων, όπως αναφέρονται στον πίνακα του Κεφ. Β, εφόσον κατέχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα ένταξης για τους αντίστοιχους κλάδους ΕΕΠ. Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν τα προσόντα/κριτήρια κατάταξης (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, κ.λπ.) στις αντίστοιχες θέσεις της ηλεκτρονικής αίτησης προκειμένου να μοριοδοτηθούν για τα κριτήρια αυτά, ακόμα και αν το ίδιο προσόν εντάσσεται σε περισσότερες της μιας κατηγορίας προσόντων/κριτηρίων. Δηλαδή, αν ο υποψήφιος με ένα προσόν (μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών) αποδεικνύει πρόταξη στον πίνακα (εξειδίκευση στη σχολική ψυχολογία), κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου και παιδαγωγική επάρκεια, πρέπει να σημειώσει όλα τα αντίστοιχα πεδία στην ηλεκτρονική αίτηση προκειμένου να προσμετρηθούν τα αντίστοιχα προσόντα/κριτήρια.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο ΑΣΕΠ ολοκληρώνεται επιλέγοντας «Οριστικοποίηση». Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, η ημερομηνία υποβολής και η ένδειξη κατάστασης «Υποβληθείσα» εμφανίζονται στον Κατάλογο ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Εάν οι υποψήφιοι επιθυμούν τη διόρθωση ή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης η οποία βρίσκεται σε κατάσταση «Υποβληθείσα», πρέπει, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην προκήρυξη ή/και στα σχετικά με την προκήρυξη Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις, από τον Κατάλογο των ηλεκτρονικών αιτήσεων να επιλέξουν (για τη συγκεκριμένη αίτηση) «Ακύρωση».

Στη συνέχεια, επιλέγουν «Νέα Αίτηση» για να δημιουργήσουν νέα αίτηση ή «Αντιγραφή», για να δημιουργήσουν ένα αντίγραφο της προηγούμενης (ακυρωμένης) αίτησης, την οποία μπορούν να επεξεργαστούν (να διορθώσουν/συμπληρώσουν) και στο τέλος επιλέγουν εκ νέου «Οριστικοποίηση». Σε περίπτωση που μετά την οριστικοποίηση της αίτησης ο υποψήφιος δεν επιθυμεί πλέον να συμμετάσχει στη διαγωνιστική διαδικασία, πρέπει να ακυρώσει εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη την ηλεκτρονική του αίτηση που είναι σε κατάσταση «Υποβληθείσα» και έτσι επιβεβαιώνει την ακύρωση της συγκεκριμένης αίτησης για τις εν λόγω προκηρύξεις 1ΕΑ/2022 & 2ΕΑ/2022. Συνιστάται κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης να γίνεται αποθήκευση των δεδομένων κατά τακτά χρονικά διαστήματα και όχι πέραν των δέκα λεπτών. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα ή τα κριτήρια που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Την ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης φέρει αποκλειστικά ο υποψήφιος. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται στα αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια, έστω και αν υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ.

 

Προσλήψεις αναπληρωτών – πρόεδρος ΑΣΕΠ: Τι πρέπει να προσέξετε στις αιτήσεις

Αύριο ξεκινά για τους υποψήφιους καθηγητές Ειδικής Αγωγής η υποβολή των αιτήσεων στο ΑΣΕΠ και των αντίστοιχων δικαιολογητικών στις κατά τόπους περιφερειακές διευθύνσεις ή διευθύνσεις εκπαίδευσης (ανάλογα με την προκήρυξη) του Υπουργείου Παιδείας για την κατάταξή τους σε πίνακες διετούς ισχύος. Παρακαλώ τους υποψηφίους να διαβάσουν πολύ προσεκτικά την προκήρυξη που κατά περίπτωση τους αφορά και να προσέξουν ιδιαίτερα το θέμα της πληρωμής του παραβόλου. Η προθεσμία λήγει στις 23 Μαϊου για τις αιτήσεις στο ΑΣΕΠ και στις 25 για τα δικαιολογητικά (στις διευθύνσεις του Παιδείας). Αν κρίνουμε από την εμπειρία της προηγούμενης φοράς, θα πρέπει να καταταγούν 45.000 υποψήφιοι. Μετά αρχίζει ο αγώνας δρόμου, αρχικά των υπηρεσιών του Παιδείας και στη συνέχεια του ΑΣΕΠ…

 

 

 

Πηγή: ipaidia.gr