moriodotisi
HomeNewsΠώς θα εφαρμοστούν τα νέα μέτρα κατά της ακρίβειας – Η τροπολογία

Πώς θα εφαρμοστούν τα νέα μέτρα κατά της ακρίβειας – Η τροπολογία

Η υποχρέωση για τα σούπερ μάρκετ με ετήσιο τζίρο άνω των 90 εκατ. ευρώ, της ανακοίνωσης ανατιμήσεων των προϊόντων καθώς και των ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης οπωροκηπευτικών αλλά και η επισήμανση των προϊόντων με δέσμευση μείωσης τιμής για διάστημα εξαμήνου, αποτελούν τα νέα μέτρα του υπουργείου Ανάπτυξης στη «μάχη» κατά της ακρίβειας, τα οποία εξειδικεύονται σε σχετική τροπολογία.

Τα νέα μέτρα έχουν 8μηνη ισχύ και συγκεκριμένα έως τις 31 Μαΐου 2024. Η τροπολογία με τις νέες διατάξεις κατατίθεται στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών», το οποίο εισάγεται την Τετάρτη.

Υποχρέωση ανακοίνωσης ανατιμήσεων προϊόντων

Oι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης (σούπερ μαρκετ), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 90.000.000 ευρώ ανακοινώνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης οποιαδήποτε αύξηση τιμής αγοράς από προμηθευτή καταναλωτικών προϊόντων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση ή παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση.

Όπως επισημαίνεται, οι ανακοινώσεις αύξησης τιμών αξιοποιούνται για τον έλεγχο στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας των προϊόντων που διατίθενται από τις επιχειρήσεις της στο καταναλωτικό κοινό, καθώς και για την παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών χονδρικής πώλησης των προϊόντων με σκοπό τον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών για την αντιμετώπιση ατελειών της αγοράς. Σημειώνεται ακόμη ότι τα στοιχεία που παρέχονται παραμένουν εμπιστευτικά για τη διαφύλαξη του υγιούς ανταγωνισμού και για την τήρηση του εμπορικού απορρήτου των επιχειρήσεων.

Κάθε φορά που αποκρύπτουν, παραποιούν ή δεν προσκομίζουν τις ανακοινώσεις ή τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ορθότητά τους επιβάλλεται πρόστιμο 50.000 ευρώ.

Πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής»

Προθεσμία μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2023 έχουν οι επιχειρήσεις παραγωγής ή χονδρικής εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων ώστε να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής» και να αποστείλου έγγραφη δέσμευση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης που περιλαμβάνει:

α) τον μοναδικό κωδικό («barcode»), την επωνυμία, το είδος και το περιεχόμενο του προϊόντος, εκφρασμένου σε κατάλληλη μονάδα μέτρησης,

β) την αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση, και

γ) δέσμευση για τη μείωση της τιμής πώλησης στις επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης («super markets»), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 90.000.000 ευρώ, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου, σε σχέση με αυτήν της τελευταίας προμήθειας, μέχρι τη 19η Σεπτεμβρίου 2023.

Στη δέσμευση για μείωση τιμής εξαιρούνται οι προωθητικές ενέργειας ενώ οι μειώσεις θα πρέπει να είναι κατά τουλάχιστον 5%, για τους επόμενους 6 μήνες από τον χρόνο της αποστολής της έγγραφης δέσμευσης.

Τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής» επισημαίνονται με ευκρινές ειδικό σήμα στον χώρο πώλησης τους με μέριμνα των επιχειρήσεων.

Σημειώνεται πως μεταφέρουν πλήρως τις μειωμένες τιμές πώλησης των προμηθευτών τους στον τελικό καταναλωτή. Για τα προϊόντα αυτά εφαρμόζεται ο έλεγχος του μέγιστου περιθωρίου κέρδους ενώ για τα προϊόντα που δεν είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση των καταναλωτών κατά το άρθρο 54 του ν. 5045/2023, το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα, μέχρι τη 19η Σεπτεμβρίου 2023.

Σε περίπτωση μη τήρησης της έγγραφης δέσμευσης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος. Η χρήση του ειδικού σήματος, από τις επιχειρήσεις σε προϊόντα που δεν συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής» τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ ανά κατάστημα και ανά κωδικό προϊόντος. Η αντιποίηση της πρωτοβουλίας «Μόνιμη Μείωση Τιμής» ή η απομίμηση του ειδικού σήματος της παρ. 2 τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος και ανά κατάστημα.

Ανακοίνωση ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων

Παράλληλα οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης (σούπερ μάρκετ), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει 90.000.000 ευρώ ανακοινώνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης λιανικές τιμές πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοινώνει ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων στους καταναλωτές, ιδίως μέσω των ιστοτόπων του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, καθώς και του «e-katanalotis».

Επιβάλλεται πρόστιμο 20.000 ευρώ, στους υπόχρεους κάθε φορά που δεν προβαίνουν στις ανακοινώσεις λιανικών τιμών πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων, εκτός αν η παράλειψη της ανακοίνωσης τιμών οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή αντικειμενικούς λόγους τεχνικής αδυναμίας.

 

(πηγή:cnn.gr)