moriodotisi
HomeNewsΣΤΑΣΥ: Αρχίζουν σήμερα (1/7) οι αιτήσεις για μόνιμες θέσεις εργασίας στο Μετρό

ΣΤΑΣΥ: Αρχίζουν σήμερα (1/7) οι αιτήσεις για μόνιμες θέσεις εργασίας στο Μετρό

Ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024, η υποβολή αιτήσεων για μόνιμες θέσεις εργασίας στην ΣΤΑΣΥ.

Θα προσληφθούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και ειδικότερα υποψήφιοι του κλάδου ΔΕ Οδηγοί Συρμών στην εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.).

Οι υποψήφιοι θα έχουν ως κύριο αντικείμενο απασχόλησης την οδήγηση των συρμών τόσο σε κανονικές όσο και σε έκτακτες περιπτώσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς, Οδηγίες και Διαδικασίες Λειτουργίας, προκειμένου να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική και απρόσκοπτη κυκλοφορία των συρμών και η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Γενικά προσόντα πρόσληψης

 

Σημειώστε τα γενικά προσόντα πρόσληψης – Οι υποψήφιοι πρέπει:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν. 2431/1996) με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 αυτού. Για τους ανωτέρω απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Α. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι, τηλ. 210-3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310- 459101 του κατωτέρω επιπέδου το οποίο αντιστοιχίζεται μεεπίπεδο του Συμβουλίου της Ευρώπης: Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού. Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958), όπως ισχύει
 2. Να έχουν γεννηθεί από το έτος 1989 έως και το έτος 2003 σύμφωνα με την υπό στοιχείαΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΗΛ/67/17605/24.9.2020 υπουργική απόφαση «Καθορισμός ειδικών ορίων ηλικίαςδιορισμού προσωπικού στις εταιρείες «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.)» και «ΣταθερέςΣυγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)» (Β΄4361)
 3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας τηςΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και της Τροποποίησης και κωδικοποίησης του Οργανογράμματος της ΑνώνυμηςΕταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», (ΦΕΚ 505/Β΄/28.02.2014 και ΦΕΚ 85/ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ./15.06.2021)
 4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρο 8 & 9 ν.3528/2007 όπως ισχύει), ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι: α. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β. Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43, ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. γ. Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. Σημείωση: Το κώλυμα διορισμού αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής. δ. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. ε. Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο απογραφής Ελληνικού Δημοσίου

 

Ποια πτυχία γίνονται δεκτά

Δείτε την λίστα με τα πτυχία που γίνονται δεκτά:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή
 • Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας Τομέα Ηλεκτρονικών και Αυτοματισμού ή
 • Τομέα Μηχανολογίας ή Τομέα Ηλεκτρολογίας ή Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα Μηχανολογίας ή Τομέα Ηλεκτρολογίας ή
 • Τομέα Ηλεκτρονικής ή Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ή
 • Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ( Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου σπουδών οποιασδήποτε ειδικότητας Τομέα Μηχανολογικού ή
 • Τομέα Ηλεκτρονικού ή
 • Τομέα Ηλεκτρολογικού ή
 • Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) Κλάδου Μηχανολογίας ή
 • Κλάδου Ηλεκτρολογίας ή Κλάδου Ηλεκτρονικής ή
 • Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ( Τ.Ε.Λ.) Τομέα Μηχανολογικού ή
 • Τομέα Ηλεκτρολογικού ή
 • Τομέα Ηλεκτρονικού ή
 • Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών ( Ν.Δ. 580/1970) αντίστοιχης ειδικότητας

Πότε και πώς η υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την Δευτέρα 1 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με επισύναψη των δικαιολογητικών τους αποκλειστικά και μόνο μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας https://proslipseis.stasy.gr/

(Πηγή:workenter.gr)