moriodotisi
HomeNewsΣχολεία: Προσλήψεις εκπαιδευτικών με μισθό 2.200 ευρώ το μήνα – Κριτήρια, μοριοδότηση

Σχολεία: Προσλήψεις εκπαιδευτικών με μισθό 2.200 ευρώ το μήνα – Κριτήρια, μοριοδότηση

Σχολεία : Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για τις προσλήψεις επόπτων και θεματοδοτών για την ελληνική PISA. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις αιτήσεις, τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης «Διεξαγωγή εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των δημοτικών σχολείων και τους μαθητές/τριες της Γ’ Τάξης των γυμνασίων».

Ειδικότερα η παρούσα πρόσκληση αφορά ανάθεση σε:

Τέσσερις (4) Επόπτες, ένας (1) ανά γνωστικό αντικείμενο και βαθμίδα εκπαίδευσης Έως είκοσι (20) Θεματοδότες, πέντε (5) ανά γνωστικό αντικείμενο και βαθμίδα εκπαίδευσης

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για τους Επόπτες

Η αμοιβή του Επόπτη αντιστοιχεί σε έως δύο (2) ανθρωπομήνες στη βάση των 2.200€ ανά ανθρωπομήνα. Η δαπάνη εκκαθαρίζεται συνολικά με την υποβολή των παραδοτέων. Επισημαίνεται ότι οι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του έργου των Θεματοδοτών και η συμμετοχή σε συναντήσεις (διά ζώσης ή/και εξ αποστάσεως) αποτελούν βασικές υποχρεώσεις και δεν αποζημιώνονται χωριστά

Για τους Θεματοδότες

Η αμοιβή του Θεματοδότη αντιστοιχεί σε έως δύο (2) ανθρωπομήνες στη βάση των 2.000€ ανά ανθρωπομήνα. Η δαπάνη εκκαθαρίζεται συνολικά με την υποβολή των παραδοτέων. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή σε συναντήσεις (διά ζώσης ή/και εξ αποστάσεως) αποτελεί βασική υποχρέωση και δεν αποζημιώνεται χωριστά. Σε κάθε περίπτωση, για τους δημοσίους λειτουργούς και υπαλλήλους, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία (παρ. 2 του άρθρου 104 Συντάγματος σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α ́), εδ. β ́ της παραγράφου 9 του άρθρου 58 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α ́), σε συνδυασμό με την 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β ́/31.12.18) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε περίπτωση που από μελλοντικές νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις τεθεί όριο πρόσθετων αμοιβών κατώτερο από τον συμβατικό, η αμοιβή θα αναπροσαρμόζεται αυτοδίκαια στα όρια του νόμου ή της κανονιστικής πράξης από το χρόνο ισχύος της σχετικής πρόβλεψης. Ειδικότεροι όροι δύναται να καθορισθούν με απόφαση του Δ.Σ. στις σχετικές Αποφάσεις Ανάθεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία, Αυτεπιστασίες, όπως εκάστοτε ισχύουν. Επισημαίνεται ότι η πληρωμή των Αντισυμβαλλόμενων, εφόσον αυτοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι, θα πραγματοποιηθεί, βάσει των οριζόμενων στην κείμενη νομοθεσία, σχετικά με τα όρια αμοιβών των δημοσίων υπαλλήλων, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη Απόφαση του αρμοδίου οργάνου, που θα πρέπει να λάβουν για την εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 4075/12 (ΦΕΚ 89 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι Επόπτες θα απασχοληθούν έως τον Αύγουστο 2023 και οι Θεματοδότες έως τον Ιούλιο 2023. H ισχύς της ανάθεσης άρχεται από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτησή της στη Διαύγεια. Η διάρκεια της απασχόλησης δύναται να παραταθεί με βάση τις ανάγκες της Πράξης, χωρίς αύξηση του κόστους των παραδοτέων, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και της εκάστοτε ισχύουσας αυτεπιστασίας.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να αναλάβουν ρόλο Επόπτη Πιλοτικής Εφαρμογής/Υποστηρικτή–Επιμορφωτή Πιλοτικής Εφαρμογής/Επόπτη Μετασχηματισμού Επιμορφωτικού Υλικού, καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e–IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo από 4/2/2022 και ώρα 15:00 έως 15/2/2022 και μέχρι τις 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι στα εξής σημεία:

1. ΕΡΓΑ → ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo → ΕΙΣΟΔΟΣ → ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ MENU «ΑΙΤΗΣΕΙΣ», «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Διεξαγωγή εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των δημοτικών σχολείων και τους μαθητές/τριες της Γ’ Τάξης των γυμνασίων» με MIS: 5161483 ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΟΠΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΟΔΟΤΩΝ.

Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας Πρόσκλησης. Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης, επιτρέπεται μόνο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Με την αίτηση ο/η ενδιαφερόμενος/η συμφωνεί ως προς την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων στο ΙΕΠ, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Σημειώνεται ότι με την υποβολή της αίτησης ο/η Υποψήφιος/α αποδέχεται πλήρως τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.

Με την υποβολή της αίτησης ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει ότι συμφωνεί για την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων του στο αρχείο του Ι.Ε.Π., όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία και για την ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης των υποψηφίων θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος, διδακτορικός τίτλος). Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών (προπτυχιακοί ή/και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) έχουν χορηγηθεί στην αλλοδαπή, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν μαζί με τους τίτλους τους, απλό αντίγραφο της πράξης αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίστοιχος αρμόδιος φορέας. για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται αντίγραφο βεβαίωσης από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και απλό αντίγραφο της επίσημης μετάφρασής της.

2. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.

3. Αποδεικτικά έγγραφα επιστημονικού/ερευνητικού έργου: Σχετική Σύμβαση ή/και άλλο παραστατικό παροχής έργου από τα οποία να προκύπτει με σαφήνεια ο ρόλος και το αντικείμενο εργασίας καθώς και η χρονική διάρκεια της ζητούμενης εμπειρίας. Συνοδευτικά βεβαιώσεις Επιστημονικού Υπευθύνου

4. Βεβαίωση από τον φορέα διενέργειας του Διαγωνισμού και συνοδευτικά η σχετική έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Πηγή: ipaidia.gr