moriodotisi
HomeNewsΤα Ευρωπαϊκά Συστήματα για την εισαγωγή στα ΑΕΙ

Τα Ευρωπαϊκά Συστήματα για την εισαγωγή στα ΑΕΙ

Οι τέσσερις τύποι που ακολουθούν οι χώρες της Ε.Ε. για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια

 

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθούν έναν εκ των εξής τεσσάρων τύπων για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με νέα μελέτη του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων:

1ος τύπος: Επιλογή από σχολεία (selection by schools). Σύμφωνα με αυτόν τον τύπο η εισαγωγή στα πανεπιστήμια καθορίζεται αποκλειστικά από την επιτυχή φοίτηση και τις δεξιότητες που θα αποκτήσει ο μαθητής στον τύπο σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα πανεπιστήμια δεν παίζουν κανένα ρόλο για την είσοδο σε αυτά των φοιτητών. Τον τύπο αυτό ακολουθούν οι Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Σλοβενία.

2ος τύπος: Επιλογή από τα πανεπιστήμια (selection by HEIs). Αυτός ο τύπος βρίσκεται στον αντίποδα του πρώτου τύπου, καθώς τα γενικά κριτήρια για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση θέτουν τα ίδια τα πανεπιστήμια. Σε πολύ μικρό βαθμό υπάρχει μια προεπιλογή από τη φοίτηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τέτοιο σύστημα χρησιμοποιούν οι Βουλγαρία, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Πορτογαλία, Λιθουανία, Λετονία.

3ος τύπος: Ελάχιστη επιλογή (Least selection). Στην περίπτωση αυτή η εισαγωγή στα πανεπιστήμια γίνεται κατά κύριο λόγο με εθνικές εξετάσεις εξωτερικά (όχι από το σχολείο) καθορισμένες, που σημαίνει ότι οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε εξετάσεις με κοινά θέματα. Σε κάποιες χώρες (εκτός της Ελλάδας) δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή να επιλέξει την εισαγωγή του είτε δίνοντας εθνικές εξετάσεις, είτε μέσω βαθμού απολυτηρίου ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε με επιπλέον εξετάσεις που καθορίζονται από τα πανεπιστήμια. Τον τύπο αυτό ακολουθούν οι Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Μάλτα, Σουηδία.

4ος τύπος: Διπλή επιλογή (Double selection). Πρόκειται για ένα μεικτό σύστημα με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να εξαρτάται από δύο παράγοντες α) από τον βαθμό του απολυτηρίου της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και β) από τα επιπλέον κριτήρια που θέτουν οι σχολές. Οι χώρες που μετέχουν στον τύπο αυτό είναι οι Κροατία, Τσεχία, Νορβηγία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Αγγλία.

Τα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη

Με βάση την υποχρεωτική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) τα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη διακρίνονται σε συστήματα:

α) με ενιαία δομή (single structure), που αφορά στην παροχή εκπαίδευσης για τα δύο επίπεδα της πρωτοβάθμιας και της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς επιμέρους διάκριση μεταξύ τους, με βάση ένα κοινό πρόγραμμα σπουδών γενικής εκπαίδευσης, όπως στην Τσεχική Δημοκρατία, στη Λετονία, στην Ουγγαρία, στη Σλοβακία, στη Σλοβενία, στη Νορβηγία, στη Σουηδία, στη Δανία και στη Λιθουανία.

β) με κοινό πλαίσιο προγράμματος σπουδών (common core curriculum) που προβλέπει την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και την μετάβαση στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου ακολουθείται ένα κοινό πρόγραμμα σπουδών, όπως στη Βουλγαρία, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία.

γ) με διαφοροποιημένη δομή (differentiated structure), που παρέχουν μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στους μαθητές τη δυνατότητα να ακολουθήσουν διάφορες εκπαιδευτικές διαδρομές που ξεκινούν είτε στην αρχή είτε κατά τη διάρκεια της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, όπως στην Αυστρία, στην Ελβετία και στο Βέλγιο.

Για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες χορηγείται απολυτήριο ανώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αποτελεί την ελάχιστη προϋπόθεση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το απολυτήριο χορηγείται βάσει των αποτελεσμάτων που πέτυχαν οι μαθητές στις τελικές εξετάσεις και των εργασιών που επιτέλεσαν είτε κατά το τελευταίο έτος είτε κατά τη διάρκεια της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Εξαίρεση αποτελούν η Ουγγαρία και η Πολωνία, όπου το απολυτήριο γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύναται να χορηγηθεί χωρίς τη διεξαγωγή τελικών εξετάσεων, αλλά βάσει της επίδοσης των μαθητών κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, το απολυτήριο όμως αυτό δεν συμβάλλει στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης στην Ισπανία και τη Σουηδία, το απολυτήριο χορηγείται αποκλειστικά βάσει μιας συνεχούς αξιολόγησης των μαθητών και των μαθητριών κατά τη διάρκεια του τελικού έτους ή ετών της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκερασμός τελικών εξετάσεων και διαρκούς αξιολόγησης για την απόκτηση απολυτηρίου γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υφίσταται στην Εσθονία.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη η τριτοβάθμια εκπαίδευση και η σύνδεσή της με την έρευνα και την καινοτομία συμβάλλει στην ατομική και κοινωνική πρόοδο, καθώς και στη διαμόρφωση ανθρώπινου δυναμικού υψηλής ειδίκευσης και ενεργών πολιτών. Γι’ αυτό τον λόγο η διευρυμένη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης για τη χορήγηση απολυτηρίου γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διενεργούνται εξωτερικά καθοριζόμενες εξετάσεις, η βαθμολογία των οποίων συμψηφίζεται με τον βαθμό επίδοσης των μαθητών στο σχολείο.

Στην πλειοψηφία των χωρών, οι εξετάσεις αυτές χωρίζονται σε γραπτό και προφορικό μέρος. Αποκλειστικά γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται στην Πορτογαλία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Λιθουανία, αλλά και στη χώρα μας.

Σε αρκετές χώρες (Δανία, Πορτογαλία, Λουξεμβούργο) για τις εξωτερικές εξετάσεις υπεύθυνος φορέας διεξαγωγής των εξετάσεων είναι, όπως και στην Ελλάδα, το Υπουργείο Παιδείας, ενώ σε κάποιες χώρες (Σουηδία, Αυστρία, Βέλγιο, Ισπανία, Τσεχία) υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των εξετάσεων είναι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων. Στη Νορβηγία ανεξάρτητες επιτροπές διεξαγωγής των εξετάσεων είναι υπεύθυνες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Στην Αυστρία τα θέματα των προφορικών εξετάσεων καθορίζονται από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Στην Ευρώπη, αν και οι ελάχιστες απαιτήσεις για την εξασφάλιση της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι το απολυτήριο της ανώτερης βαθμίδας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενδέχεται να προστεθούν και άλλες διαδικασίες εισαγωγής, όπως είναι η συμμετοχή σε εισαγωγικές εξετάσεις. Αυτές οι διαδικασίες διευκολύνουν τον περιορισμό του αριθμού των εισακτέων είτε στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τη δυναμικότητα του ιδρύματος είτε επειδή πρόκειται για ένα εθνικό σύστημα numerus clausus.

Συμπερασματικές επισημάνσεις

1. Στο σύνολό τους οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει ένα αποκεντρωμένο σύστημα εκπαίδευσης. Ο συντονισμός και οι όποιες μεταρρυθμίσεις στο χώρο της παιδείας προέρχονται από το Υπουργείο Παιδείας της χώρας. Η εποπτεία όμως της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και οι κάθε είδους διοικητικές και παιδαγωγικές ενέργειες καλύπτονται περιφερειακά (καντόνια, ομόσπονδα κρατίδια κτλ). Αυτό ισχύει και για τις εξετάσεις για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση. Σε αρκετές χώρες το Υπουργείο εμπλέκεται μόνο στις γενικές εγκυκλίους με τις κατευθυντήριες οδηγίες προς τις περιφερειακές επιτροπές, οι οποίες και διοργανώνουν τις εξετάσεις. Τα θέματα όμως είναι κοινά για όλους.

2. Στις περισσότερες χώρες η υποχρεωτική εκπαίδευση καλύπτει ένα διάστημα φοίτησης 9-12 έτη. Από εκεί και πέρα ο μαθητής επιλέγει αν θα ακολουθήσει κατεύθυνση με επαγγελματικό προσανατολισμό (κατώτερη και ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση), η οποία θα τον οδηγήσει στην αγορά εργασίας ή θα ακολουθήσει κατεύθυνση ακαδημαϊκού προσανατολισμού, η οποία οδηγεί στην εισαγωγή στα πανεπιστημιακά τμήματα. Οποιαδήποτε οδό επιλέξει ένας μαθητής υπάρχει μεγάλη ευελιξία στο εκπαιδευτικό σύστημα και δίνονται τέτοιες δυνατότητες, ώστε κανείς να μην στερείται την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, ακόμα και αν δεν ήταν στις αρχικές του προθέσεις.

3. Την τελευταία δεκαετία οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε. έχουν προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για την παιδεία, αναμόρφωση προγράμματος μαθημάτων, προσθήκη νέων διδακτικών ενοτήτων.

4. Σε κάποιες χώρες στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης οι μαθητές φοιτούν υποχρεωτικά σε ένα προπαρασκευαστικό έτος, ανάμεσα στην υποχρεωτική και την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ώστε οι μαθητές να επιλέξουν ορθότερα την κατεύθυνση που επιθυμούν.

5. Ως προς τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια κατά κύριο λόγο οι ευρωπαϊκές χώρες διοργανώνουν στο τέλος του σχολικού έτους κεντρικές εξετάσεις με κοινά θέματα σε 3 ή 4 μαθήματα. Τα μαθήματα εκείνα, που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι ευρωπαϊκές χώρες για την εισαγωγή των αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξετάζουν τους υποψηφίους, είναι η εθνική γλώσσα, τα μαθηματικά και μια ξένη γλώσσα. Από εκεί και πέρα είναι στην ευχέρεια των πανεπιστήμιων να θέσουν επιπλέον κριτήρια ή πιθανόν κάποια εξέταση σε κάποιο ή κάποια συγκεκριμένα μαθήματα, ή ακόμα και κάποια ελάχιστη βάση εισαγωγής (Ουγγαρία, Ελλάδα).

6. Στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη η πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση γίνεται με την απόκτηση απολυτήριου τίτλου ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω εθνικών εξετάσεων, που φέρει το όνομα Matura. Τον τίτλο αυτό τον προσφέρει η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Σλοβενία, η Σλοβακία, το Λιχτενστάιν.

7. Στην Εσθονία και Λετονία, που παρουσιάζουν σύμφωνα με διεθνείς δείκτες και στατιστικές έρευνες από τα κορυφαία εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως, η είσοδος στα πανεπιστήμια είναι ελεύθερη, με μόνη δηλαδή υποχρέωση τον απολυτήριο τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μεγάλη συμβολή στην εκπαίδευση στις χώρες αυτές έχει η ευρύτερη παιδεία, η οργάνωση, η πειθαρχία, η εμπιστοσύνη, ο άριστος προγραμματισμός και άκρατος επαγγελματισμός τους σε όλα τα επίπεδα

8. Τέλος, σε κάποια εξεταστικά συστήματα, στα οποία οι απολυτήριες εξετάσεις είναι και εισαγωγικές για την ανώτατη εκπαίδευση, οι εξετάσεις διεξάγονται σε δύο επίπεδα, βασικό και προχωρημένο, και αυτό σημαίνει, εκτός από διαφορετικής βαρύτητας θέματα, διαφοροποίηση στη συγκέντρωση της τελικής βαθμολογίας υπέρ όσων έχουν επιλέξει το προχωρημένο επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο αποκλείονται από τις σχολές υψηλής ζήτησης όσοι υποψήφιοι εξετάστηκαν με το βασικό επίπεδο.

Αγγλία

Η ανώτερη Β/θμια διαρκεί 2 έτη.

Οι τελικές εξετάσεις για την απόκτηση του GCE (απολυτηρίου Λυκείου) καθώς και του
GCSE (απολυτηρίου Γυμνασίου) διενεργούνται από πιστοποιημένους εξωτερικούς εξεταστικούς φορείς (Examination Boards).

Οι μαθητές έχουν την ελευθερία να ‘διαμορφώσουν’ και να φοιτήσουν στον κύκλο σπουδών που τους ενδιαφέρει με βάση τις προτιμήσεις τους αλλά και τις απαιτήσεις των Πανεπιστημίων στα οποία θέλουν να φοιτήσουν.

Το φάσμα γνωστικών πεδίων που προσφέρεται είναι ευρύτατο.

Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται από τον κάθε εξεταστικό φορέα πιστοποίησης, εγκεκριμένο βέβαια από το Υπουργείο (που θέτει το National Curriculum) και τον Ofqual,
ανεξάρτητη Αρχή που ρυθμίζει τη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης προσόντων.

Για την πρόσβαση στην Γ/θμια η συνηθέστερη οδός είναι μέσω του πιστοποιητικού GCE A levels. Το κάθε ίδρυμα Γ/θμιας (κάθε Τμήμα, πιο συγκεκριμένα) πάντως ορίζει τις δικές
του προϋποθέσεις εισαγωγής.

Εκείνο που χαρακτηρίζει το αγγλικό σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση είναι η ευελιξία και οι διάφορες επιλογές των υποψηφίων.
που χαρακτηρίζει το αγγλικό σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση είναι η

Γαλλία

α. Το Γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται από τη «δια βίου» αξιολόγηση – εξέταση. Οι πιο σημαντικές εξετάσεις, μάλιστα, γίνονται σε εθνικό επίπεδο και είναι κοινές για όλους τους μαθητές. Αξιοσημείωτο είναι ότι εκτός από τις εθνικές εξετάσεις για το φημισμένο Baccalauréat- απολυτήριο Λυκείου- εξετάσεις και μάλιστα εθνικές προϋποθέτει και το απολυτήριο Γυμνασίου (Diplôme National du Brevet). Επίσης, να σημειώσουμε ότι, ακόμα και αν καταφέρει κάποιος να εισαχθεί σε Ανώτατη Σχολή, υπόκειται σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του σε αυστηρή επιλογή από τα ίδια τα Πανεπιστήμια.

Με άλλα λόγια, στη Γαλλία δεν είναι καθόλου ευνόητο ότι, αφού πέρασες στο Πανεπιστήμιο, κάποια στιγμή θα πάρεις και το πτυχίο.

β. Μεικτό σύστημα για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια: Κατηγορίες Σχολών-Πανεπιστημίων με διαφορετικά κριτήρια εισόδου.

γ. Ευελιξία όσον αφορά την πρόσβαση, όχι μόνο με το Bac.

δ. Η εξεταστέα ύλη δεν υπόκειται σε περιορισμούς. Περιγράφεται με επιστημονικούς όρους και αφορά μεν στο πρόγραμμα σπουδών της τελευταίας τάξης του Λυκείου, ωστόσο θεωρείται ότι ο μαθητής γνωρίζει όλα όσα διδάχθηκε τα προηγούμενα χρόνια.

ε. Τα σχολικά βιβλία δεν παρέχονται δωρεάν. Εκδοτικοί οίκοι φροντίζουν για την αναπαραγωγή και πώλησή τους στους μαθητές δια μέσου των σχολικών μονάδων.

Γερμανία

1. Κάθε ομόσπονδο κρατίδιο είναι αρμόδιο για την εκπαίδευση που εφαρμόζεται, ενώ την ευθύνη και τον συντονισμό των εκπαιδευτικών πολιτικών όλων των ομόσπονδων κρατιδίων έχει η μόνιμη σύνοδος των υπουργών Παιδείας και Πολιτισμού (Kultusministerkonferenz – KMK).

2. Το εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται από ευελιξία, καθώς, αν και υποδιαιρείται σε διάφορους τύπους σχολείων με διαφορετικά προγράμματα σπουδών, οι μαθητές υπό προϋποθέσεις έχουν τη δυνατότητα μετάβασης από τον ένα τύπο σχολείου στον άλλο. Στόχος είναι η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, ταυτόχρονα με επαγγελματική εξειδίκευση.

3. Η Γερμανία ανήκει στις ευρωπαϊκές χώρες που διενεργούνται εξωτερικά καθοριζόμενες εξετάσεις στο τέλος της μετα-υποχρεωτικής γενικής εκπαίδευσης.

4. Η βασική δομή του ανώτερου επιπέδου του Gymnasium περιλαμβάνει μια εισαγωγική φάση ενός έτους και μια διετή φάση προσόντων, την ένταξη των μαθημάτων σε τρία θεματικά πεδία, τη διαφοροποίηση μεταξύ υποχρεωτικών και μαθημάτων επιλογής, την παρακολούθηση μαθημάτων διαφορετικών επιπέδων απαιτήσεων.

Αυστρία

1. Από τη σχολική χρονιά 2015/2016 εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω εξετάσεων κεντρικά καθορισμένων από το αυστριακό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας, οι οποίες εγγυώνται υψηλό βαθμό διαφάνειας.

2. Υποχρεωτικά εξεταζόμενα γραπτά μαθήματα είναι τα Γερμανικά, τα Μαθηματικά και οι Ξένες Γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά).

3. Τα θέματα των προφορικών εξετάσεων καθορίζονται από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

4. Διενέργεια κεντρικής εξέτασης σε επαγγελματικά μαθήματα με δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Βέλγιο

1.Το Βέλγιο αποτελείται από τρεις κοινότητες τη φλαμανδική, τη γαλλική και τη γερμανόφωνη, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εκπαίδευση.

2. Η υποχρεωτική εκπαίδευση δεν σημαίνει υποχρεωτική φοίτηση στο σχολείο.

3. Για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση απαιτείται Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

4. Στη γαλλική κοινότητα για την απόκτηση του Απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαιτείται εξωτερική αξιολόγηση της Γαλλικής Γλώσσας και της Ιστορίας.

Κάτω Χώρες

1. Το εκπαιδευτικό σύστημα συνδυάζει την κεντρική εκπαιδευτική πολιτική με την αποκεντρωμένη διαχείριση των σχολείων.

2. Η Επιθεώρηση Παιδείας επιβλέπει την ποιότητα της εκπαίδευσης, την τήρηση των εκπαιδευτικών νόμων και την ορθή αξιοποίηση των κρατικών πόρων.

3. Δεν υπάρχει ξεχωριστή βαθμίδα ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και οι τρεις τύποι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούνται από κατώτερα και ανώτερα έτη εκπαίδευσης.

4. Για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διενεργούνται γραπτές κεντρικές εξετάσεις και σχολικές εξετάσεις. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των σχολικών εξετάσεων και της βαθμολογίας των εθνικών εξετάσεων.

Ελβετία

1. Η Ελβετία έχει 4 επίσημες εθνικές γλώσσες.

2. Κάθε καντόνι είναι υπεύθυνο για την εκπαίδευση που παρέχεται στην περιοχή του. Για τον συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου σε εθνικό επίπεδο οι υπουργοί Παιδείας από όλα τα καντόνια συμμετέχουν στην Ελβετική Διάσκεψη των Υπουργών Παιδείας (EDK).

3. Απαραίτητο προσόν για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι το απολυτήριο. Τα σχολεία που αναγνωρίζονται από την Ελβετική Συνομοσπονδία και την Ελβετική Διάσκεψη των Υπουργών Παιδείας (EDK) απονέμουν εθνικά αναγνωρισμένα απολυτήρια.

4. Κάθε καντόνι διοργανώνει τις τελικές εξετάσεις λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που καθορίζονται κεντρικά από τη Διάσκεψη των Υπουργών Παιδείας (EDK).

5. Με συμπληρωματική εξέταση οι κάτοχοι ειδικού απολυτηρίου αποκτούν γενικά προσόντα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Λουξεμβούργο

1. Η εκπαίδευση στο Λουξεμβούργο διαφοροποιείται, για να ανταποκριθεί στον πολυεθνικό και πολύγλωσσο μαθητικό πληθυσμό.

2. Τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσφέρουν κλασική ή γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και απονέμουν Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

3. Για τις τελικές εξετάσεις η επιλογή των κλάδων εξετάσεων γίνεται από τους μαθητές με βάση τους όρους που καθορίζονται στα ειδικά έντυπα του Υπουργείου Παιδείας.

4. Για κάθε επιστημονικό κλάδο ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας συντελεστής βαρύτητας.

Λιχτενστάιν

1. Το μικρό μέγεθος και ο μικρός αριθμός πληθυσμού του Λιχτενστάιν δεν επιτρέπουν την προσφορά ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος σε όλα τα επίπεδα.

2. Η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος έχει επηρεαστεί από τα γειτονικά εκπαιδευτικά συστήματα.

3. Ο τίτλος Matura της γενικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιτρέπει την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς περαιτέρω εξέταση.

Ιρλανδία

1. Εθνικές εξετάσεις στο τέλος της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο τέλος της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Διδασκαλία νέων θεματικών ενοτήτων που βελτιώνουν τις μαθησιακές δεξιότητες και ενισχύουν τις εμπειρίες των νέων.

3. Προπαρασκευαστικό έτος (TY) ανάμεσα στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, που στόχο έχει τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών και την επαφή τους με τον εργασιακό χώρο. Χαρακτηριστικό του TY είναι η ανάδειξη των τομέων εργασιακής και επιχειρηματικής ειδίκευσης της τοπικής κοινότητας και η σύνδεση των νέων με αυτή.

4. Εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο. Απαιτούμενη ελάχιστη βαθμολογία στα εξεταζόμενα μαθήματα για την είσοδο τους στις Σχολές.

5. Από το 2020 πληρωμή παραβόλου για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

Ιταλία

Η ανώτερη Β/θμια είναι 5ετής και παρέχεται από ποικίλους τύπους ιδρυμάτων που επιλέγονται με βάση τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του μαθητή.

Το κοινό πρόγραμμα σπουδών για τα 2 πρώτα έτη της ανώτερης Β/θμιας εξασφαλίζει στους μαθητές εγκύκλιο παιδεία αλλά και δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επιστημονικά πεδία που τους ενδιαφέρουν ανεξαρτήτως του τύπου του ιδρύματος Β/θμιας στο οποίο φοίτησαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο απόφοιτος π.χ. Κλασικού Λυκείου μπορεί να σπουδάσει Ιατρική.

Στο τέλος του 5ου έτους της ανώτερης Β/θμιας διενεργούνται Εθνικές απολυτήριες (γραπτές και προφορικές) εξετάσεις μέσω των οποίων οι μαθητές λαμβάνουν το απολυτήριο που τους εξασφαλίζει την πρόσβαση στην Γ/θμια.

Η εισαγωγή στην Γ/θμια εκπ/ση κυμαίνεται ανάμεσα σε ελεύθερη πρόσβαση, μέσω του απολυτηρίου, και υψηλού επιπέδου εθνικές εισαγωγικές εξετάσεις, ανάλογα με τον τύπο Σχολής στην οποία θέλει να φοιτήσει ο υποψήφιος.

Ισπανία

α) Το ισπανικό εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται σε περίοδο μεταρρυθμίσεων, που πρόκειται να επηρεάσουν σημαντικά την μορφή του μέσα στα επόμενα χρόνια. Θα ήταν χρήσιμο να παρακολουθήσουμε με νέα μελέτη την εφαρμογή των αλλαγών που πρόσφατα έλαβαν χώρα.

β) Η ύπαρξη Αυτόνομων Κοινοτήτων, με διακριτά τοπικά Υπουργεία Παιδείας, προσδίδει στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ισπανίας ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω των επί μέρους σημαντικών διαφοροποιήσεων, τόσο στα κατά τόπους προγράμματα σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, όσο και στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια.

γ) Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση προσφέρει μια μεγάλη γκάμα επιλογών στους μαθητές, με διαφορετικές κατευθύνσεις τόσο στο πεδίο της γενικής ανώτερης δευτεροβάθμιας, όσο και στο πεδίο της ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης.

δ) Συγκεκριμένα η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί τον τομέα στην ανάπτυξη του οποίου έχει δοθεί μεγαλύτερη έμφαση τα τελευταία χρόνια.

ε) Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια γίνεται με εξετάσεις, διαφορετικές ανά Αυτόνομη Κοινότητα, στον τελικό βαθμό των οποίων συνυπολογίζεται ο βαθμός του Απολυτηρίου της δευτεροβάθμιας.
στ) Στη διεξαγωγή των εξετάσεων εμπλέκονται ενεργά (ορισμός θεμάτων, κριτήρια αξιολόγησης, επιλογή φοιτητών) τα κατά τόπους Πανεπιστήμια των Αυτόνομων Κοινοτήτων.

Πορτογαλία

α) Η Πορτογαλία έχει σημειώσει σημαντικές βελτιώσεις στο εκπαιδευτικό της σύστημα με σημαντικά αποτελέσματα στις επιδόσεις των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας.

β) Η υποχρεωτική εκπαίδευση περιλαμβάνει το σύνολο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και διαρκεί δώδεκα χρόνια.

γ) Σε όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης προβλέπονται εναλλακτικές διαδρομές με προγράμματα επαγγελματικών και καλλιτεχνικών σπουδών, έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι μαθητές να ολοκληρώσουν την φοίτησή τους.

δ) Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια γίνεται μέσω των εξετάσεων για την απόκτηση του Απολυτηρίου από την ανώτερη δευτεροβάθμια.

Μάλτα

1. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Μάλτας βασίστηκε στο βρετανικό μοντέλο.

2. Διαχωρίζονται οι ρόλοι της κεντρικής εκπαιδευτικής αρχής.

3. Απελευθέρωση των σχολείων και των μαθητών από την κεντρικά επιβαλλόμενη διδακτέα ύλη.

4. Εθνική αξιολόγηση στο τέλος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Μαθηματικά, στη Μαλτέζικη και στην Αγγλική Γλώσσα.

5. Για τα μαθήματα των Μαθηματικών, της Μαλτέζικης και της Αγγλικής Γλώσσας οι μαθητές ομαδοποιούνται σε τάξεις με βάση τις ακαδημαϊκές τους ικανότητες.

6. Δεν υπάρχουν επαγγελματικά σχολεία σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

7. Στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης απονέμεται το Πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (SEC).

8. Στην ανώτερη δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση οι μαθητές προετοιμάζονται για τις ειδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που αποτελούν προϋπόθεση για τη συνέχιση
των σπουδών στο πανεπιστήμιο της Μάλτας.

9. Η γερουσία και το συμβούλιο του πανεπιστημίου της Μάλτας ιδρύουν το συμβούλιο εξετάσεων (MATSEC), το οποίο αναλαμβάνει τη διενέργεια εξετάσεων για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο και καθορίζει τη διδακτέα ύλη των εξετάσεων αυτών.

Κύπρος

1.Στην Κύπρο η δευτεροβάθμια εκπαίδευση διακρίνεται σε γενική εκπαίδευση και τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.

2. Η δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση προσφέρεται σε δύο τριετείς κύκλους, το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

3. Από την Α ́ Τάξη Λυκείου αρχίζει για τους μαθητές η επιλογή μαθημάτων από 4 Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού.

4. Στην Γ ́ Τάξη Λυκείου διενεργούνται οι «Παγκύπριες Εξετάσεις», που λειτουργούν τόσο ως τελικές σχολικές εξετάσεις (χορήγηση Απολυτηρίου Λυκείου) όσο και ως εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (χορήγηση Βαθμού Πρόσβασης/Κατάταξης.

5. Οι Κύπριοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διεκδίκησης θέσης για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας με τον Γενικό Βαθμό Κατάταξης που εξασφάλισαν από τις Παγκύπριες Εξετάσεις.

6. Η κατανομή των θέσεων στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας για τους αποφοίτους κυπριακών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι εμπίπτουν στην κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών, γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Φινλανδία

Στη Φινλανδία δεν υπάρχουν έτη αλλά κύκλοι σπουδών και το πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου μπορεί να ολοκληρωθεί σε 2-4 έτη. Συνήθως όμως η ανώτερη Β/θμια εκπαίδευση διαρκεί 3 έτη (ηλικία 16-19).

Στη Φινλανδία είναι μακραίωνη (από το 1852) η ιστορία των Εθνικών Εξετάσεων μέσω των οποίων αποκτάται το Πιστοποιητικό πρόσβασης στην Γ/θμια, πράγμα που δείχνει την αξιοπιστία και την εγκυρότητα που περιβάλλουν τον θεσμό.

Οι Εθνικές Εξετάσεις πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο (Άνοιξη και Φθινόπωρο) και οι μαθητές μπορούν να κατανείμουν τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν σε 3 εξεταστικές περιόδους. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επανεξέτασης σε περίπτωση αποτυχίας ή βελτίωσης βαθμολογίας. Αυτή η ρύθμιση, καθώς και η δυνατότητα επιλογής επιπέδου δυσκολίας των εξεταζόμενων μαθημάτων, αποφορτίζει τις Εξετάσεις από τον εξουθενωτικό και καθοριστικό χαρακτήρα τους, δίνοντας στους υποψηφίους πολλαπλές ευκαιρίες.

Η εισαγωγή στην Γ/θμια γίνεται κυρίως με την απόκτηση του Πιστοποιητικού πρόσβασης μέσω των Εθνικών Εξετάσεων, αλλά παρέχονται ευκαιρίες εισαγωγής και με άλλους τρόπους (ευελιξία).

Σουηδία

α) Η Σουηδία πραγματοποίησε μέσα στην τελευταία δεκαετία σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, ώστε να συνεχίσει να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά ιδρύματα στους πολίτες της.

β) Η υποχρεωτική εκπαίδευση διαρκεί δέκα χρόνια και κατά τη διάρκειά της οι μαθητές συμμετέχουν σε εθνικές εξετάσεις για την διαπίστωση της προόδου τους.

γ) Σχεδόν το σύνολο των Σουηδών μαθητών συνεχίζουν την φοίτησή τους στην ανώτερη δευτεροβάθμια, αν και δεν είναι υποχρεωτική, και επιδοτούνται από το κράτος για αυτό.

δ) Η ανώτερη δευτεροβάθμια διακρίνεται σε 18 διαφορετικά προγράμματα σπουδών, εκ των οποίων η μεγάλη πλειοψηφία προσφέρει επαγγελματική εκπαίδευση.

ε) Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια δεν είναι απαραίτητη η συμμετοχή σε εθνικές εξετάσεις και μπορεί να γίνει μόνο με την κατάθεση του απολυτηρίου του μαθητή από την ανώτερη δευτεροβάθμια.

Δανία

α) Το εκπαιδευτικό σύστημα της Δανίας προσφέρει στο σύνολό του μεγάλη ευελιξία, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι μαθητές να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, την ανώτερη δευτεροβάθμια και τέλος να αποκτήσουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται, για παράδειγμα, μια προαιρετική τάξη στο τέλος της υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας, δίνοντας την δυνατότητα στους μαθητές να επιλέξουν με μεγαλύτερη ασφάλεια την κατεύθυνση που επιθυμούν.

β) Η ανώτερη δευτεροβάθμια προσφέρει μια ευρεία γκάμα επιλογών για γενική ή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Διαφορετικά είδη απολυτηρίων προετοιμάζουν τους μαθητές για συγκεκριμένους τομείς της τριτοβάθμιας, φέρνοντάς τους παράλληλα σε στενή επαφή με την αγορά εργασίας. Επιπλέον οι επιλογές που πραγματοποιούν δεν είναι δεσμευτικές, μια που αποφοιτώντας από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών της ανώτερης δευτεροβάθμιας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα άλλο, χωρίς να αποτελεί απαγορευτικό παράγοντα η ηλικία τους.

γ) Η πρόσβαση στην τριτοβάθμια γίνεται με βάση το Απολυτήριο από την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το οποίο αποκτά ο μαθητής με εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο. Οι βαθμοί του απολυτηρίου είναι δυνατόν να βελτιωθούν, με εκ νέου συμμετοχή σε εξετάσεις, σε περίπτωση που ο μαθητής επιθυμεί να φοιτήσει σε σχολή που απαιτεί συγκεκριμένο επίπεδο ή βαθμό σε επιλεγμένο μάθημα ή μαθήματα.

δ) Σύμφωνα με το σύστημα της διπλής ποσόστωσης για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια, μοριοδοτείται ο υποψήφιος φοιτητής που έχει ήδη αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία πριν την έναρξη των σπουδών του, εξασφαλίζοντας με αυτόν το τρόπο περισσότερο συνειδητοποιημένες επιλογές στην επιλογή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του.

ε) Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια επιβλέπεται από τον -πρόσφατα δημιουργημένο- Δανικό Οργανισμό για την Εκπαίδευση και Επιστήμη και ανήκει στο Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Επιστήμης. Σκοπός του ο έλεγχος και η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας εισαγωγής στην τριτοβάθμια.

Νορβηγία

α) Η Νορβηγία πρόσφατα αναθεώρησε το νομοθετικό πλαίσιο για την παιδεία και το πρόγραμμα μαθημάτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.

β) Η υποχρεωτική Εκπαίδευση είναι δεκαετής και περιλαμβάνει την πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

γ) Η ανώτερη δευτεροβάθμια είναι τριετής, δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και προσφέρει 15
διαφορετικά προγράμματα σπουδών, εκ των οποίων τα πέντε είναι γενικής παιδείας και τα δέκα επαγγελματικής εκπαίδευσης.

δ) Τα προγράμματα σπουδών της επαγγελματικής εκπαίδευσης συνήθως έχουν τετραετή φοίτηση και περιλαμβάνουν διετή πρακτική σε εταιρείες ή δημόσιους οργανισμούς.

ε) Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται μέσω της κατάθεσης του Απολυτηρίου της γενικής ανώτερης δευτεροβάθμιας και επιπλέον κριτηρίων εισαγωγής που θέτει η εκάστοτε σχολή (συγκεκριμένους βαθμούς σε μαθήματα της δευτεροβάθμιας κλπ.)

Λετονία

1. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Λετονίας είναι ευαίσθητο όσον αφορά τα παιδιά και τους μαθητές εθνοτικών μειονοτήτων.

2. Η πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση οργανώνεται ως σύστημα ενιαίας δομής.

3. Η Λετονία έχει μια μακρά και επιτυχημένη παράδοση εξωσχολικής εκπαίδευσης, που ονομάζεται εκπαίδευση σχετική με τα ενδιαφέροντα ή τα χόμπι.

4. Ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια, μόνο με τον βαθμό του απολυτηρίου της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Εσθονία

Ενιαία δομή πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (βασική υποχρεωτική εκπαίδευση).

Υψηλά καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και διαρκής εξωτερική αξιολόγηση.

Οι μαθητές των εσθονικών σχολείων παρουσιάζουν άριστη εικόνα στη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και ιδιαίτερα στη χρήση ιστοσελίδων.

Το 90% των μαθητών αισθάνονται ικανοποιημένοι από τη ζωή τους και έχουν γενικά
θετική στάση απέναντι στο σχολείο.

Το εσθονικό εκπαιδευτικό σύστημα επηρεάστηκε από δύο κορυφαία εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης, αυτά της Φινλανδίας και της Σουηδίας. Παρόλα αυτά είναι αρκετά συντηρητικό στις μεγάλες αλλαγές.

Γενικώς, μεγάλη συμβολή στην εκπαίδευση έχει η ευρύτερη παιδεία, η οργάνωση, η πειθαρχία, η εμπιστοσύνη και ο άριστος προγραμματισμός και άκρατος επαγγελματισμός τους σε όλα τα επίπεδα.

Λιθουανία

α) Η Λιθουανία βρίσκεται σε διαδικασία αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού της συστήματος για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

β) Η υποχρεωτική εκπαίδευση περιλαμβάνει την πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια και έχει δεκαετή διάρκεια.

γ) Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ηλικία των 7 ή 6 ετών.

δ) Οι απόφοιτοι της κατώτερης δευτεροβάθμιας συμμετέχουν σε εθνικές εξετάσεις, για να πάρουν το Απολυτήριο της κατώτερης δευτεροβάθμιας και να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση.

ε) Η κατώτερη και ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων εξειδίκευσης για την άμεση εισαγωγή στην αγορά εργασίας, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους μαθητές να παρακολουθήσουν μαθήματα γενικής παιδείας, ώστε μαζί με την επαγγελματική ειδίκευση να αποκτήσουν και το Απολυτήριο της κατώτερης και ανώτερης δευτεροβάθμιας.

στ) Η ανώτερη δευτεροβάθμια δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σε μεγάλο βαθμό το πρόγραμμα μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν, ανάλογα με το ίδρυμα της τριτοβάθμιας στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν.

ζ) Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια γίνεται με βάση τη βαθμολογία των υποψηφίων φοιτητών στις εξετάσεις, σχολικές ή εθνικές, στις οποίες συμμετέχουν, για να αποφοιτήσουν από την ανώτερη δευτεροβάθμια.

Τσεχική Δημοκρατία

1. Αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Το Υπουργείο Παιδείας, Νεότητας και Αθλητισμού διατηρεί τις εξουσίες για τη χάραξη πολιτικής και στρατηγικών, ενώ οι περιφέρειες και οι δήμοι αναλαμβάνουν τη δημιουργία σχολικών μονάδων και τη διαχείρισή τους.

2. Εθνικά προγράμματα σπουδών που εκδίδονται για συγκεκριμένα επίπεδα και τομείς εκπαίδευσης. Με βάση αυτά οι σχολικές μονάδες σχεδιάζουν τα δικά τους προγράμματα σχολικής εκπαίδευσης.

3. Η βασική εκπαίδευση αντιστοιχεί σε 9 έτη υποχρεωτικής εκπαίδευσης και καλύπτει την πρωτοβάθμια και την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

4. Οι μαθητές που ολοκληρώνουν την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, λαμβάνοντας εξετάσεις Maturita, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πολωνία

1. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση διαρκεί οκτώ χρόνια και η ανώτερη δευτεροβάθμια τέσσερα. Δεν υπάρχει κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

2. Το απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ανεξάρτητο από τις εξετάσεις (matura) για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια.

3. Matura: Εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Eξέταση σε 4 μαθήματα από τα οποία τα 3 είναι υποχρεωτικά (Πολωνικά, Μαθηματικά, Ξένη Γλώσσα). Επιπλέον εξετάσεις σε κάποιες σχολές.

4. Υποχρεωτική η συγκέντρωση βαθμολογίας σε ποσοστό 30% και άνω στα υποχρεωτικά μαθήματα για την είσοδο στις σχολές.

Ουγγαρία

1. Το ουγγρικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται από κάποιες σπουδαίες καινοτομίες, όπως η έμφαση στην ενισχυτική διδασκαλία των θετικών επιστημών και των μαθηματικών, η συμμετοχή των γονέων στα δρώμενα της σχολικής μονάδας και φυσικά η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από ομοιόβαθμούς τους.

2. Τετραετής προσχολική εκπαίδευση, υποχρεωτικής φοίτησης από την ηλικία των τριών ετών.

3. Μatura: εξετάσεις απολυτήριες και εισαγωγικές για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εξέταση πέντε μαθημάτων: γλώσσα (Ουγγρική), Μαθηματικά, Ιστορία, Ξένη Γλώσσα, μάθημα επιλογής.

4. Ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία ορίζεται κάθε χρόνο από τα πανεπιστήμια.

Κροατία

1. Το κροατικό εκπαιδευτικό σύστημα στοχεύει ήδη από την προσχολική εκπαίδευση στην επίτευξη αυτογνωσίας και αυτοεκτίμησης του μαθητή. Με αυτόν τον τρόπο ο κάθε μαθητής αξιοποιεί τις δυνατότητες που έχει ως άτομο.

2. Δίνεται έμφαση στην απόκτηση εγκυκλίου παιδείας με την αποφοίτηση από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

3. Οι απολυτήριες εξετάσεις από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι ταυτόχρονα και εισαγωγικές για τα πανεπιστημιακά τμήματα και περιλαμβάνουν την εξέταση σε 3 υποχρεωτικά μαθήματα (Κροατική γλώσσα, Μαθηματικά, ξένη γλώσσα) και ένα μάθημα προαιρετικό. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε δύο επίπεδα (βασικό και προχωρημένο) και αυτό σημαίνει, εκτός από διαφορετικής βαρύτητας θέματα, διαφοροποίηση στη συγκέντρωση της τελικής βαθμολογίας υπέρ όσων έχουν επιλέξει το προχωρημένο επίπεδο.

Σλοβενία

1. Ενιαία δομή πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (βασική υποχρεωτική εκπαίδευση).

2. Το βασικό σχολικό πρόγραμμα αποτελείται από ένα υποχρεωτικό και ένα διευρυμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει διάφορα μη υποχρεωτικά προαιρετικά μαθήματα και εξωσχολικές δραστηριότητες.

3. Η ανώτερη δευτεροβάθμια γενικής εκπαίδευσης και η ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση ολοκληρώνονται με εξετάσεις Matura.

Σλοβακία

1. Η κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνεται στην πρωτοβάθμια.

2. Για την εισαγωγή των μαθητών στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση διενεργούνται εισαγωγικές εξετάσεις.

3. Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ολοκληρώνεται με εξωτερικές εξετάσεις Maturita σε συγκεκριμένα μαθήματα που είναι ξένες γλώσσες, σλοβακική ή ουγγρική γλώσσα και Μαθηματικά.

4. Βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι η ολοκλήρωση της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

5. Εισαγωγικές εξετάσεις οργανώνονται απευθείας από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας για τον καθορισμό των προϋποθέσεων εισαγωγής των υποψηφίων.

Βουλγαρία

1. Η υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση έχει ενιαία δομή, που περιλαμβάνει πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

2. Η μη-υποχρεωτική ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση διακρίνεται σε γενική και επαγγελματική εκπαίδευση.

3. Στο τέλος της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απονέμεται πιστοποιητικό ολοκλήρωσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Απολυτήριο), που επιτρέπει την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

4. Για την απόκτηση του Απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διενεργούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Βουλγαρίας κρατικές εξετάσεις, υποχρεωτικά σε δύο μαθήματα, στη Βουλγαρική Γλώσσα και Λογοτεχνία και σε ένα επιλεγόμενο μάθημα.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

 

 

Πηγή: esos.gr