moriodotisi
HomeNewsΤο χρονοδιάγραμμα της Ν. Κεραμέως για ΑΕΙ, σχολεία, αξιολόγηση, Επιμόρφωση και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Το χρονοδιάγραμμα της Ν. Κεραμέως για ΑΕΙ, σχολεία, αξιολόγηση, Επιμόρφωση και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Τα σχέδια της υπουργού Παιδείας για το 2022

 

Χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των σχεδίων της για το τρέχον έτος 2022 και για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης, έχει καταρτίσει η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, το οποίο έχει ως εξής:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιούνιος 2022

Υποβολή έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων

1ο εξάμηνο 2022

Έναρξη εφαρμογής σκέλους της αξιολόγησης εκπαιδευτικών από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας)

Αύγουστος 2022

Ολοκλήρωση διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ

1ο εξάμηνο 2022

Νέος Νόμος για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Εντός του 2022 προγραμματίζεται εισαγωγή νέου νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση και πλήθος μεταρρυθμιστικών ενεργειών που μεταξύ άλλων θα συμβάλουν στην ενίσχυση της αυτονομίας και ευελιξίας των Ιδρυμάτων.

Συγκεκριμένα, αναμένεται ολοκλήρωση θεσμικών αλλαγών για την αποτελεσματικότερη και πιο εξωστρεφή διοίκηση των ΑΕΙ, με εχέγγυα λογοδοσίας και διαφάνειας των οργάνων διοίκησής τους με τη σύσταση Συμβουλίων σε κάθε Ίδρυμα ως θεσμικού αντίβαρου της αυξημένης αυτονομίας. Στην ίδια κατεύθυνση, ενισχύονται ο Στρατηγικός Σχεδιασμός των Ιδρυμάτων, τα Κέντρα Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης, αναβαθμίζεται ο ρόλος των ΜΟΔΙΠ, και προωθείται η σύσταση ΝΠΙΔ για τη διαχείριση των πόρων και την αξιοποίηση της περιουσίας του κάθε Ιδρύματος. Μετά την οριστικοποίηση του θεσμικού πλαισίου, θα προωθηθούν οι νέοι οργανισμοί των ΑΕΙ και θα συνταχθούν οι προβλεπόμενες κανονιστικές αποφάσεις για όλα τα θέματα εσωτερικής οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας, ακαδημαϊκά και οικονομικά.

Στην προβολή, αναγνωρισιμότητα και διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ΑΕΙ θα συμβάλει και το επικείμενο νομοσχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει διατάξεις για την αναμόρφωση του συστήματος αναγνώρισης πτυχίων του εξωτερικού, φιλοδοξώντας να συμβάλλει στην αναστροφή του κύματος φυγής εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό και στην αύξηση του αριθμού αλλοδαπών επιστημόνων/φοιτητών που εργάζονται/φοιτούν στην Ελλάδα. Επιπλέον, η δράση «Επισκέπτες Καθηγητές» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0», που αναφέρεται στη χρηματοδότηση διακεκριμένου ακαδημαϊκού προσωπικού ξένων πανεπιστημίων ή ερευνητικών ιδρυμάτων για να ενταχθούν σε ελληνικά πανεπιστήμια, στοχεύει να συμβάλει στην προώθηση της κινητικότητας από και προς Ιδρύματα της αλλοδαπής.

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΙ

1ο εξάμηνο 2022

Νέο θεσμικό πλαίσιο για τον ΔΟΑΤΑΠ

1ο εξάμηνο 2022

Έκδοση αποφάσεων ένταξης για το έργο «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης»

2ο εξάμηνο 2022

Δημοσίευση πρόσκλησης για το έργο «Επισκέπτες Καθηγητές»

Στην προβολή, αναγνωρισιμότητα και διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ΑΕΙ θα συμβάλει και το επικείμενο νομοσχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει διατάξεις για την αναμόρφωση του συστήματος αναγνώρισης πτυχίων του εξωτερικού, φιλοδοξώντας να συμβάλλει στην αναστροφή του κύματος φυγής εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό και στην αύξηση του αριθμού αλλοδαπών επιστημόνων/φοιτητών που εργάζονται/φοιτούν στην Ελλάδα.

Επιπλέον, η δράση «Επισκέπτες Καθηγητές» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0», που αναφέρεται στη χρηματοδότηση διακεκριμένου ακαδημαϊκού προσωπικού ξένων πανεπιστημίων ή ερευνητικών ιδρυμάτων για να ενταχθούν σε ελληνικά πανεπιστήμια, στοχεύει να συμβάλει στην προώθηση της κινητικότητας από και προς Ιδρύματα της αλλοδαπής.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2ο εξάμηνο 2022

Δημοσίευση πρόσκλησης για το έργο «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας»

2ο εξάμηνο 2022

Δημοσίευση πρόσκλησης για το έργο «Βιομηχανικά Διδακτορικά»

2ο εξάμηνο 2022

Ίδρυση γραφείου/κόμβου μεταφοράς τεχνολογίας σε όλα τα ΑΕΙ

Το υπουργείο Παιδείας προχωρά στη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από φοιτητές και από άλλα πανεπιστημιακά τμήματα, στη διευκόλυνση συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα, στην περαιτέρω ενδυνάμωση των συνεργειών με πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Ακόμη, περιλαμβάνονται πολιτικές για την ενίσχυση της καινοτομίας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των ΑΕΙ, κίνητρα για την ίδρυση Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας και διευκολύνσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της έρευνας.

Απέναντι σε σειρά διαχρονικών προκλήσεων στο χώρο ανώτατης εκπαίδευσης (ενδεικτικά: χαμηλό ποσοστό απασχολησιμότητας, αναντιστοιχία δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και χαμηλές επιδόσεις καινοτομίας), το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προτείνει επίσης την «Στρατηγική για την Αριστεία, την Καινοτομία και τον Εκσυγχρονισμό των Πανεπιστημίων», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0».

Ειδικότερα, περιλαμβάνεται πρόγραμμα στήριξης/χρηματοδότησης Συμπράξεων Ερευνητικής Αριστείας (ClustersofResearchExcellence), χρηματοδότηση επιλεγμένων ΑΕΙ για την αναβάθμιση και βελτίωση ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών (UniversitiesofExcellence), υποστήριξη προγραμμάτων βιομηχανικών διδακτορικών (IndustrialPhDs) και μεμονωμένων ερευνητών και κοινοπραξιών ερευνητών για την υλοποίηση ερευνητικών έργων, καθώς επίσης προβλέπεται συμπληρωματικός κύκλος σπουδών παιδαγωγικής
κατάρτισης για αποφοίτους που σκοπεύουν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί (EducatorCertificate).

Στην κατεύθυνση αυτή εδραιώνονται πλέον τα Γραφεία Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, ενώ στελεχώνονται και ενισχύονται οι δομές που υποστηρίζουν την ακαδημαϊκή καινοτομία και την επιχειρηματική εκπαίδευση, τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας των ΑΕΙ.

Παράλληλα, μέσω του νέου νόμου για το θεσμικό πλαίσιο των εταιρειών – Τεχνοβλαστών (spin-off), απλοποιείται και αποσαφηνίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών-τεχνοβλαστών, δηλαδή των εταιρειών που αναφύονται από τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Πανεπιστήμια, επενδύοντας στην τεχνογνωσία που παράγεται. Παράλληλα, ενθαρρύνεται η δημιουργία περισσότερων πατεντών.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΕΙ

2ο εξάμηνο 2022

Νέοι οργανισμοί των ΑΕΙ

Μετά την ψήφιση από τη Βουλή του νέου νόμου πλαισίου για τα ΑΕΙ , θα προωθηθούν οι νέοι οργανισμοί των ΑΕΙ και θα συνταχθούν οι προβλεπόμενες κανονιστικές αποφάσεις για όλα τα θέματα εσωτερικής οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας, ακαδημαϊκά και οικονομικά.

Επιμόρφωση

Μάρτιος 2022

Έναρξη της τρίτης φάσης των επιμορφώσεων για τα νέα προγράμματα σπουδών, κατά την οποία θα επιμορφωθούν 30.000 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δημοσίευση επιμορφωτικών προγραμμάτων για τα νέα προγράμματα σπουδών σε μορφή Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOC).

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

1ο τρίμηνο 2022

Δημοσίευση διαγωνισμού για τα διαδραστικά συστήματα μάθησης

1ο τρίμηνο 2022

Δημοσίευση διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για τα σχολεία

Το ΥΠΑΙΘ προχωρά στην υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0», όπως η εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων, η προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για την εκπαίδευση, η αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών για σχολεία και Πανεπιστήμια, και η δημιουργία προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και διαδραστικών, ψηφιακών περιβαλλόντων για τα νέα προγράμματα σπουδών.

Ήδη έχει υλοποιηθεί ένα από τα πρώτα έργα του σχεδίου «Ελλάδα 2.0», η «Ψηφιακή Μέριμνα», μέσω της οποίας πάνω από 506.000 μαθητές, καταρτιζόμενοι και φοιτητές έχουν λάβει επιταγή (voucher) των 200 ευρώ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Μάιος 2022

Δημοσίευση διαγωνισμού για την πλήρη ανανέωση του εξοπλισμού των Εργαστηριακών Κέντρων που χρησιμοποιούνται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα ΙΕΚ

Σεπτέμβριος 2022

Ίδρυση των πρώτων Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης επιπέδου 3

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2022

Επέκταση του δικτύου των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. και των Πειραματικών και Θεματικών ΙΕΚ

Οκτώβριος 2022

Έναρξη λειτουργίας πιλοτικών Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (ΓΕΑΣ) στα ΙΕΚ

Η λειτουργία των δομών της ΕΕΚ, σε επίπεδο υποδομών, προμήθειας εξοπλισμού, ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών και κατάρτισης, θα υποστηριχθεί με την βοήθεια ενωσιακών πόρων που ξεπερνούν τα 400 εκ ευρώ.

Ακόμη, συνεχίζεται και δρομολογείται η επικαιροποίηση και ανάπτυξη νέων οδηγών κατάρτισης και επαγγελματικών περιγραμμάτων σε καινοτόμους τομείς της οικονομίας, η ενίσχυση της μαθητείας και του νέου θεσμού της αμειβόμενης πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων στα Δημόσια ΙΕΚ, και η ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων, με σκοπό την βελτίωση της προσαρμοστικότητας του συστήματος.

Από μια ολιστική μεταρρύθμιση του τομέα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η ψηφιοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), και η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες όλης της ΕΕΚ.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Μάρτιος 2022

Έναρξη της τρίτης φάσης των επιμορφώσεων για τα νέα προγράμματα σπουδών, κατά την οποία θα επιμορφωθούν 30.000 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δημοσίευση
επιμορφωτικών προγραμμάτων για τα νέα προγράμματα σπουδών σε μορφή Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOC).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΛ

Ιούνιος 2022

Ολοκλήρωση νέων Προγραμμάτων Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (336 στον αριθμό)

ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σεπτέμβριος 2022

Έναρξη 2ου χρόνου πιλοτικής εφαρμογής των νέων ΠΣ Γενικής Εκπαίδευσης στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

1ο τρίμηνο 2022

Δημοσίευση διαγωνισμού για τα διαδραστικά συστήματα μάθησης

1ο τρίμηνο 2022

Δημοσίευση διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για τα σχολεία

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Μάιος 2022

Δημοσίευση διαγωνισμού για την πλήρη ανανέωση του εξοπλισμού των Εργαστηριακών Κέντρων που χρησιμοποιούνται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα ΙΕΚ

Σεπτέμβριος 2022

Ίδρυση των πρώτων Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης επιπέδου 3

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2022

Επέκταση του δικτύου των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. και των Πειραματικών και Θεματικών ΙΕΚ

Οκτώβριος 2022

Έναρξη λειτουργίας πιλοτικών Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (ΓΕΑΣ) στα ΙΕΚ

 

 

 

 

Πηγή: www.esos.gr